lagen.nu

Farligt avfall

Ingen har skrivit en beskrivning av "Farligt avfall" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2001:4: Ansökan om ändring av tillstånd enligt miljöskyddslagen för en avfallsanläggning-----För en avfallsanläggning gällde ett tillstånd från 1992. Verksamhetsutövaren begärde komplettering av tillståndet...
MÖD 2004:72: Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fortsatt och ändrad verksamhet i Igelstaverket i Södertälje kommun, vad gäller bränsleanvändningen-----Miljööverdomstolen har konstaterat att...
MÖD 2005:58: Utdömande av vite-----Miljööverdomstolen har efter överklagande ogillat en miljö- och hälsoskyddsnämnds yrkande om utdömande av vite då det av ett utmätningsbeslut framgått att den vitesförelagde...
MÖD 2008:18: Lagring av kvicksilver ----- Flytande kvicksilver förvarades i täta behållare. Miljödomstolen, som hade tagit fasta på att flytande avfall inte får deponeras, avslog bolagets ansökan om att få lagra...
NJA 2016 s. 746: Otillåten avfallstransport. Tillika fråga om försök till oaktsamhetsbrott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation