lagen.nu

Fara

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fara" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fara finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
NJA 1987 s. 490: Som premedicinering inför undersökning av patient på sjukhus har på grund av en läkares felskrivning patienten getts en för stark dos av ett lugnande medel, något som kunnat föranleda död eller svår...
NJA 1992 s. 679: I anledning av åtal för försök till grovt narkotikabrott uppkommer fråga om dels huruvida försökspunkten uppnåtts dels huruvida faran för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation