lagen.nu

Förvaltningsprocess övriga frågor

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förvaltningsprocess övriga frågor" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (32)

RÅ 1997 ref. 74: Enligt 21 kap. 3 § första stycket vattenlagen får länsstyrelse vid vite förelägga den som begått vissa gärningar att vidta rättelse. Även ett osanktionerat föreläggande har ansetts som ett...
RÅ 2003 ref. 78: Patent- och registreringsverket har i ett patentärende gjort en tjänsteanteckning av vilken framgår att verket tagit del av och bedömt sekretessbelagda uppgifter i ett äldre ärende hos verket, vilka...
RÅ 2003 ref. 88: Vid avsaknad av övergångsbestämmelser har försäkrads rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring ansetts skola prövas med tillämpning av en regel som gällde under den aktuella...
RÅ 2004 ref. 104: Juridisk person omfattas inte av reglerna om rättelse av felaktiga uppgifter i lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.
RÅ 2004 ref. 63: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör förutsatta handläggningsåtgärder. Inkomsttaxering 1992.
RÅ 2004 ref. 78: Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte kunnat återkallas till nackdel för enskild då det inte förelegat tvingande säkerhetsskäl såsom fara för djurens liv eller hälsa.
RÅ 2004 ref. 79: Kommun har inte ansetts skyldig att enligt socialtjänstlagen ge bistånd till psykoterapibehandling i privat regi, då sökandens tillstånd inte var så akut att han inte kunde avvakta den behandling som...
RÅ 2004 ref. 91: En tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning har ansetts inte kunna gälla, när tillämpliga författningar inte innehåller någon uttrycklig regel därom.
RÅ 2005 ref. 16: Försäkringskassas avslagsbeslut vinner inte negativ rättskraft.
RÅ 2005 ref. 29: När allmän domstol är behörig att pröva en tvist mellan Jordbruksverket och en lantbrukare om återbetalning av utbetalt omställningsstöd saknar allmän förvaltningsdomstol anledning att med hänvisning...
RÅ 2005 ref. 33: Regeringsrätten har i ett mål om vägran att lämna ut alkoholvaror enligt 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter förklarat...
RÅ 2005 ref. 59: I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
RÅ 2005 ref. 77: Skattemyndigheten har i kammarrätt åberopat en ny grund för sitt yrkande att ett aktiebolag skall vägras avdrag för underskott i ett kommanditbolag. Den nya grunden har ansetts innefatta otillåten...
RÅ 2005 ref. 83: Länsstyrelses beslut att återförvisa ett ärende om bygglov till byggnadsnämnden har ansetts överklagbart på grund av de riktlinjer för bygglovsfrågans prövning som länsstyrelsen uppställt i beslutet....
RÅ 2005 ref. 87: Fråga om en svensk myndighet har haft rätt att avstå från att göra en självständig bedömning av en begäran om utlämnande av handlingar som myndigheten fått som ett led i ett förfarande enligt ett...
RÅ 2005 ref. 88: I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in...
RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande...
RÅ 2006 ref. 21: Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i domskäl ändrade, har avvisats.
RÅ 2006 ref. 34: Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall överklagas hos kammarrätt i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § 4 lagen om behörighet...
RÅ 2006 ref. 36: Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när barnen vid den tidpunkt då domstolsprocessen inleds vistas i ett...
RÅ 2006 ref. 40: Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhet inom Arbetsmiljöverket om utdömande av vite.
RÅ 2006 ref. 46: Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.
RÅ 2006 ref. 64: En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov, trots att frågan om bygglov tidigare avgjorts av länsstyrelse genom lagakraftvunnet beslut.
RÅ 2006 ref. 77: Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med inbetalning av skatt och skattetillägg då fråga var om eftertaxering för betydande belopp med stöd av skatteflyktslagen.
RÅ 2006 ref. 82: De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt tillämpliga i förvaltningsprocessen.
RÅ 2007 ref. 37: Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).
RÅ 2007 ref. 53: En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte prövas av Patentbesvärsrätten som första instans.
RÅ 2008 ref. 10: Vid prövningen i kammarrätt av ett mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har deltagit en nämndeman som även var ledamot i skattenämnd och därför inte haft rätt...
RÅ 2008 ref. 41: Inkomst vid avyttring av andelar i ett kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos den som arbetat i bolaget trots att andelarna har varit knutna till en av den anställde ägd...
RÅ 2009 ref. 7: Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.
RÅ 2010 ref. 1: Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
RÅ 2010 ref. 2: I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation