lagen.nu

Förhandsbesked skatter

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förhandsbesked skatter" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2011 ref. 72: Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 52: Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga...
RÅ 2007 ref. 47: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.
RÅ 2008 ref. 44: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a §§ inkomstskattelagen (Lex Asea) till att avse utdelning från företag hemmahörande i en EES-stat eller i en stat med vilken...
RÅ 2008 ref. 65: Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon...
RÅ 2008 ref. 67: Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 69: Fråga om hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller koncernbidrag både från företag som ingick i samma koncern före ägarförändringen och från företag som...
RÅ 2008 ref. 74: Ett aktiebolag som bedriver sjukvårdsverksamhet kommersiellt och använder vinsten till att konsolidera och utveckla verksamheten har inte ansetts som en sådan sjukvårdsinrättning som inte bedrivs i...
RÅ 2008 ref. 86: Vitesbelopp som en arbetsgivare betalat för en anställds räkning på grund av att den anställde genom sin anställning brutit mot en s.k. konkurrensklausul har hos arbetsgivaren setts som en...
RÅ 2009 ref. 100: En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 95: Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation