lagen.nu

Förverkande

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förverkande innebär att egendom som skapats genom brott t ex kontanter som är resultatet (vinsten) av narkotikaaffärer eller egendom som använts för att genomföra brott avhändes brottslingen enligt 36 kap. 1 § och 2 § brottsbalken.

Hyresrätt, dvs rätt att hyra bostad kan också förverkas enligt 12 kap. 42 § jordabalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Förverkande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (69)

NJA 1981 s. 1041: Sedan älgjägare påskjutit och sårat en älg inom område där han hade jakträtt, har han genom ytterligare skott fällt älgen då denna befann sig på annans jaktområde. Han har därefter fullbordat jakten...
NJA 1981 s. 1076: Konkreta föremål som utgjort betalning för narkotika kan förklaras förverkade som vinning av narkotikabrott. 6 § 1 st narkotikastrafflagen (1962:64).
NJA 1981 s. 1083: Sedan en för grovt valutabrott misstänkt person avlidit, har med stöd av valutalagstiftningen talan om förverkande av visst belopp väckts mot den avlidnes dödsbo och mot dödsboets konkursbo....
NJA 1981 s. 452: Fråga om förverkande hos företrädare (verkställande direktör) för aktiebolag. 36 kap 4 § BrB och 18 § lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor.
NJA 1982 s. 59: En bil har använts som hjälpmedel vid tillgreppsbrott. Det finns inte någon särskild anledning räkna med att bilen skall komma till brottslig användning i fortsättningen. Föreligger särskilda skäl...
NJA 1982 s. 613: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen beträffande bestämmelse i avtal om köp av fast egendom om förverkande av överenskommen handpenning.
NJA 1983 s. 286: Fråga om tillämpning av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m m.
NJA 1983 s. 425: Två balkar under flaket till en lastbil har iordningställts för smuggling av narkotika genom att hål tagits upp i dem och försetts med lock. Lastbilen har ansetts som sådant hjälpmedel för brott som...
NJA 1983 s. 570: Med anledning av brott avser åklagare att med stöd av 17 § RP föra talan om förverkande mot annan än den för brottet misstänkte. Bestämmelserna i 26 kap RB om kvarstad i brottmål har ansetts...
NJA 1984 s. 662: Fråga om tillämpning av den s k legalitetsprincipen i straffrätten.
NJA 1984 s. 837: Förverkande av spelautomater av typ Draw Poker jämte fjärrkontroller som av ett aktiebolag hyrts ut till olika lokalinnehavare, vilka anordnat olovligt spel med dem. Tillämpning av 11 § 2 st...
NJA 1985 s. 316: Deltagare i pokertävling överlämnade till anordnaren av denna insatser, avsedda att utgöra prispengar i tävlingen. Insatserna har ansetts ej kunna förverkas hos anordnaren, som dömts för dobbleri som...
NJA 1985 s. 540: Resningsärende. Förverkandereglerna i 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling är inte tillämpliga vid brott mot 5 § i lagen.
NJA 1986 s. 829: Målsägande har ansetts kunna föra särskild talan om förverkande av egendom som påståtts ha frambragts genom förfalskning, trots att hans talan inte grundats på förfalskningsbrottet utan på påstående...
NJA 1987 s. 473: En styrman på ett utländskt fartyg, som befann sig utanför svenskt sjöterritorium, har under vapenhot tagit fartyget i besittning och fört det till svensk hamn. Under färden har de övriga...
NJA 1987 s. 680: En person reste enligt - i samråd med andra - uppgjord plan till utrikes ort, medförande egna pengar i syfte att inköpa ett narkotikaparti som skulle tillhandahållas honom för vidare försäljning i...
NJA 1987 s. 78: Domvillobesvär. I fall då egendom som begärs förverkad tillhör någon som inte är tilltalad och rätten beslutar om förverkande utan att ägaren har varit part i målet har ägaren ansetts berättigad att...
NJA 1988 s. 80: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.
NJA 1990 s. 401: Brottmålsdoms rättskraft har ansetts omfatta även frågan om förverkande på grund av brottet, frånsett alldeles speciella fall av förverkande. 30 kap 9 § och 45 kap 1 § 3 st RB samt 7 § lagen...
NJA 1990 s. 490: Åtalspreskription i fråga om brott mot 14 § skogsvårdslagen (1979:429) utgjorde ej hinder för förverkande enligt 28 § samma lag.
NJA 1991 s. 273: En tilltalad dömdes för olaga vapeninnehav. Rättskraften hos domen har ansetts omfatta även frågan om förverkande av den tilltalades ifrågavarande vapen. 30 kap 9 § RB och 40 § vapenlagen (1973:1176).
NJA 1991 s. 387: Fråga om beräkning av det belopp som skall förklaras förverkat som värde och vinning vid överlåtelse av narkotika.
NJA 1991 s. 496: Sedan en bil förklarats förverkad i mål om åtal mot A för narkotikabrott, överklagade B - ensam - domen såsom intervenient under påstående att bilen tillhörde honom. Då B inte förlorade sin...
NJA 1991 s. 574: Fråga i mål om avhysning om en bostadsrättshavare i ett flerfamiljshus genom att så gott som dagligen öva pianospel i bostaden åsidosatt vad hon haft att iaktta för att bevara sundhet, ordning och...
NJA 1993 s. 178: Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.
NJA 1994 s. 252: Åklagare har ansetts oförhindrad att, sedan den tilltalade överklagat TR:ns dom i ansvarsfrågan, anföra anslutningsvad i fråga om förverkande av egendom.
NJA 1994 s. 304: Tjänstefel av domare i hovrätt genom förverkande utan laglig grund av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1994 s. 389: Villkorligt medgiven frihet har ansetts kunna förklaras förverkad, när den dömde häktats under prövotiden men frigetts och inte erhållit del av åtal förrän efter prövotidens utgång. 34 kap 4 § 4 st...
NJA 1994 s. 404: Frågor, vid åtal för insiderbrottslighet, om handel har skett på värdepappersmarknaden och om den ägt rum under s k förbjuden tid. Tillika fråga om vinning av brott som tillfallit juridisk person...
NJA 1994 s. 65: Fråga om förverkande av egendom som en person sökt införa till Sverige utan att erlägga mervärdesskatt.
NJA 1994 s. 703: I vilken utsträckning skall extrautrustning till ett fordon omfattas av ett förverkande av fordonet på grund av trafikbrott?
NJA 1995 s. 235: Adressaten till en från utlandet avsänd postförsändelse innehållande gåvor, vilka avsänts utan adressatens vetskap och tagits i beslag innan de nått denne, har inte ansetts vara ägaren till föremålen...
NJA 1995 s. 351: Krav på prövningstillstånd i HovR föreligger när överklagande skett av TR:s dom som gällt särskild talan om förverkande förd mot någon som ej är tilltalad för brott (I). Krav på prövningstillstånd i...
NJA 1995 s. 462: Resningssökande har gjort gällande att förverkande av hans egendom med anledning av brott skett i annan stat och att lagföring av honom för samma brott enligt 2 kap 5 a § 1 st 3 BrB inte får ske i...
NJA 1996 s. 209: TR har genom samma dom dels dömt en person för brott, dels bifallit en särskild talan om förverkande som förts mot annan. Domen har överklagats av båda. Frågan om prövningstillstånd krävs i HovR:n...
NJA 1996 s. 338: Ett fartyg har använts vid brott mot utlänningslagen (1989:529). Talan om förverkande av fartyget kan enligt 10 kap 6 a § denna lag föras endast mot ägaren eller, i andra hand, befälhavaren. Ett...
NJA 1996 s. 436: Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i dess lydelse from den 1 februari 1994.
NJA 1996 s. 556: TR:s dom om förverkande av viss egendom överklagades av en person mot vilken talan om förverkande inte riktats. HovR:n beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet har undanröjts och...
NJA 1996 s. 74: Systemoperatör för en BBS (Bulletin Board System), eller elektronisk anslagstavla, har dömts för upphovsrättsintrång avseende datorprogram. HovR:n har förverkat en dator och en däri inmonterad...
NJA 1998 s. 713: Reformatio in pejus? Tillika fråga om beaktande av tidigare brottslighet enligt bestämmelsen i 29 kap 4 § BrB.
NJA 2000 s. 307: Värdeförverkande enligt 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har inte ansetts kunna ske hos den som enbart dömts för olovlig befattning med det insmugglade godset.
NJA 2001 s. 129: Fråga om förverkande av värde och utbyte vid olovlig försäljning av alkoholdrycker.
NJA 2001 s. 241: Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.
NJA 2001 s. 35: Fråga om ansvar för tjänstefel av domare som bl.a. dröjt med att färdigställa tidigare avkunnade domar. Dessutom fråga om tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna...
NJA 2001 s. 614: Reformatio in pejus. Sedan en TR dömt en tilltalad till fängelse och därvid meddelat förordnande om förverkande av villkorligt medgiven frihet, har HovR:n upphävt förverkandebeslutet. Fråga om...
NJA 2004 s. 137: I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2004 s. 204: Fråga om avdrag för tillverkningskostnader vid bestämmande av det belopp som skall förverkas som värde av olovligt tillverkad och försåld sprit.
NJA 2005 s. 133: En bil har använts som hjälpmedel vid grov narkotikasmuggling. Det har ansetts finnas särskilda skäl enligt 17 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling till att förklara bilens...
NJA 2005 s. 595: I mål om förverkande av vin enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling jämförd med alkohollagen (1994:1738) har HD hemställt hos EG- domstolen om förhandsavgörande beträffande tolkningen av...
NJA 2006 s. 518: Fråga om förverkande har prövats i tingsrätt enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. efter det att svaranden underlåtit att efterkomma tingsrättens föreläggande att...
NJA 2006 s. 560: Tillstånd till prövning i hovrätt har meddelats för bedömning av om viss typ av datorer som använts för spel och som eventuellt också kan användas för internettjänster omfattas av lotterilagens...
NJA 2006 s. 751: Betydelsen av fordonets värde och ägarens personliga och ekonomiska förhållanden vid bedömningen av om ett förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649) är oskäligt.
NJA 2007 s. 918: Fråga om förverkande kan ske på grund av brott mot ett blankettstraffstadgande, när den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga anges genom myndighetsföreskrifter.
NJA 2007 s. 941: I mål om förverkande av alkohol på grund av införsel i strid mot det s.k. privatimportförbudet i 4 kap. 2 § första stycket alkohollagen (1994:1738) har EG-domstolen i förhandsavgörande förklarat att...
NJA 2008 s. 292: Frågor vid åtal för insiderbrott om innebörden av begreppet insiderinformation samt om brottsrubricering och påföljdsval.
NJA 2010 s. 374: Fråga om förutsättningarna för s.k. utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.
NJA 2013 s. 333: En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet sedan den tilltalade avlidit, ska rätten självmant pröva beslut om förverkande.
NJA 2014 s. 14: Lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi är tillämplig på lagringsmedel, såsom minneskort till mobiltelefon och hårddisk, som innehåller barnpornografi.
NJA 2015 s. 298: Lagprövning. Yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet har ansetts hindra en tillämpning av skyddslagens bestämmelse om beslag.
NJA 2016 s. 202: Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från vederlaget.
NJA 2016 s. 641: Förutsättningar för utvidgat förverkande av sedlar som har påträffats i samband med narkotikainnehav.
RH 2004:54: Förverkande enligt 36 kap. 4 § brottsbalken i miljöbrottmål.
RH 2009:78: Barnpornografibrott bestående i att den tilltalade fotograferat (skildrat) minderåriga barn i pornografisk bild och sedan innehaft bilderna (21 st.) har bedömts som brott av normalgraden. - Det har...
RH 2011:55: Fråga om beviskrav i mål om förverkande. Även fråga om tappande part vid tingsrätten - utan att klaga i huvudsaken - har rätt till ersättning för rättegångskostnader där när huvudsaken ändras i...
RH 2015:36: Vid förverkande enligt 36 kap. 1 § brottsbalken av utbyte av stöldbrott ska värdet bedömas utifrån det tillgripnas värde vid brottstillfället, i aktuellt mål de tillgripna varornas pris. Det...
RH 2016:22: Missbruk av den depositionsrätt som följer av 12 kap. 21 § jordabalken har inte ansetts kunna leda till att hyresrätten är förverkad.
RH 2016:49: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vägrat hyresvärden tillträde till lägenheten för en besiktning inför en kommande ombyggnad. Hovrätten har funnit att besiktningen har varit en sådan besiktning som...
RH 2016:81: Hyresnämndsmål. Fråga om hyresrätten är förverkad trots att det förflutit lång tid mellanrättelseanmaningenoch uppsägningen. Hovrätten har funnit att hyresvärdens kontakter med hyresgästen och...
RH 2017:10: Hyresnämndsmål. En hyresgäst har kastat in brinnande papper genom brevinkastet till en grannes lägenhet. Hovrätten har funnit att gärningen är en störning i boendet som med hänsyn till dess art är...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation