lagen.nu

Förvaltningsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Termen "Förvaltningsrätt" kan syfta både på en typ av domstol och ett rättsområde.

Domstolen

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna.

Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål till exempel omhändertagande av unga enligt LVU, missbrukare LVM eller psykiskt sjuka LPT.

Tre förvaltningsrätter i Sverige är även migrationsdomstol. Dessa är förvaltningsrätterna i Göteborg, Skåne och Stockholm.

Det finns för närvarande 12 förvaltningsrätter fördelade över hela landet.

Rättsområdet

Förvaltningsrätten handar om hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter - saker som myndigheten måste beakta när frågor om bygglov, bidrag, skatt, tillstånd med mera handläggs. Centrala begrepp inom förvaltningsrätten är förvaltningsärende, beslut och besvär.

Tvister i förvaltningsrättsliga ärenden hanteras inte av de allmänna domstolarna, utan i särskilda förvaltningsdomstolar. Principerna inom den förvaltningsrättsliga processrätten skiljer sig från principerna i den vanliga processrätten. Tvister inom förvaltningsrätten bygger - dock med många undantag - på skriftligt förfarande medan de allmänna domstolarna tillämpar ett muntligt förfarande.

Förvaltningsrätt är även från och med den 15 februari 2010 namnet på den domstol som dömer i förvaltningsrättsliga ärenden i första instans (tidigare benämnd länsrätt)

Delområden

Allmän förvaltningsrätt

Offentlighetsprincipen

Kommunalrätt

Speciell förvaltningsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Förvaltningsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 1995 nr 68: Fråga rörande disciplinansvar för präst enligt 35 kap. 17 och 18 §§ kyrkolagen (1992:300). - Sedan domkapitel genom beslut prövat frågan huruvida en präst skulle åläggas disciplinpåföljd på grund av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation