lagen.nu

Förskott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förskott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 1986 s. 733: Fråga om offentlig försvarare, som i mål om misstanke om skattebrott anlitat revisionsbyrå för genomgång av bl a viss bokföring, är berättigad till förskott för revisionsbyråns arbete.
NJA 1996 s. 428: Bröstarvinge, vilken insatts som förmånstagare till en livförsäkring, har inte ansetts skyldig att avräkna rätten till utfallande försäkringsbelopp som förskott på sitt arv efter försäkringstagaren...
NJA 1998 s. 10: När en konkursförvaltare har vidtagit samtliga åtgärder till avveckling av konkursbona och gjort vad som ankommer på honom enligt KL när det gäller utredning av brott, har det ansetts inte motiverat...
NJA 2000 s. 773: Part i skiljeförfarande, som erlagt hela det förskott på skiljedomskostnaderna som skiljenämnden begärt, har inte ansetts berättigad att under pågående skiljeförfarande göra gällande regressrätt mot...
NJA 2003 s. 203: Förutsättningar för förskott på arvode till konkursförvaltare.
NJA 2005 s. 26: Förskott på arvode till konkursförvaltare har ansetts kunna utgå av allmänna medel. Tillika fråga om partsställningen i hovrätt.
NJA 2008 s. 941: En konkursförvaltare har inte ansett berättigad till ersättning i form av förvaltararvode för arbete som han utfört i ett mål angående förskott på arvodet.
RH 2006:5: Ett rättshjälpsbiträde hade utfört mer än en fjärdedel av det arbete som normalt täcks av rättshjälpen. Arbetsinsatsen motsvarade ca fyra arbetsdagar. Det fanns inte tillräckligt underlag för...
RH 2012:46: Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i enlighet med 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672). Hovrätten har med hänsyn till omfattningen av det arbete som utförts,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation