lagen.nu

Försiktighetsmått

Ingen har skrivit en beskrivning av "Försiktighetsmått" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2005:4: Anmälan om anläggning för värphöns på en fastighet i Lidköpings kommun -----Lokalisering av ett hönsstall har godtagits, trots närhet till kringboende, med hänvisning till att verksamheten bedrevs på...
MÖD 2007:29: Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen...
MÖD 2009:2: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i...
MÖD 2009:25: Villkor för utsläpp till luft ----- Miljödomstolen hade i slutliga villkor för verksamheten bestämt utsläppsnivån genom en kombination av riktvärden och gränsvärden. Miljööverdomstolen konstaterade...
MÖD 2009:9: Utformning av villkor med angivande av begränsningsvärde ----- Användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden. Dessa villkor bör i...
MÖD 2013:30: Förbud mot viss vedeldning ----- Fråga om av länsstyrelsen förelagda försiktighetsmått och begränsningar beträffande vedeldning på fastigheter belägna på viss gata. Med stöd av 26 kap. 9 §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation