lagen.nu

Försäkringsersättning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Försäkringsersättning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (49)

NJA 1984 s. 501: Fråga i mål om försäkringsersättning på grund av motorfordonsförsäkring, tecknad av konsument, om bevisbörda och beviskrav för att bil skulle anses ha tagits och brukats olovligen på sätt det...
NJA 1984 s. 712: Fråga om utmätning av fordran på försäkringsersättning avseende egendom som skulle ha varit undantagen från utmätning enligt 5 kap 1 § 1-4 UB.
NJA 1984 s. 73: Utmätning av fordran på försäkringsersättning har - oberoende av besittningsförhållandena i fråga om den försäkrade egendomen - ansetts kunna äga rum endast om det framgår att fordringen tillhör...
NJA 1984 s. 829: Fråga om nedsättning av försäkringsersättning, när vid hemförsäkring försäkringsfallet, stöld i en bostad, inträffat sedan en säkerhetsföreskrift om att ytterdörren skulle hållas låst blivit...
NJA 1985 s. 646: Hustrun till en man som var förtidspensionerad blev själv förtidspensionerad på grund av skador, som hon ådragit sig vid ett olycksfall och för vilka hon uppbar ersättning från ett försäkringsbolag...
NJA 1986 s. 3: Fråga i mål om försäkringsersättning på grund av motorfordonsförsäkring, tecknad av konsument, om bevisbörda och beviskrav för att en försvunnen bil blivit stulen och därför omfattas av försäkringens...
NJA 1986 s. 358: I mål om försäkringsersättning för bil som anmälts stulen har vid bedömning av frågan huruvida försäkringstagaren styrkt att försäkringsfall inträffat beaktats att försäkringstagaren på grund av bl a...
NJA 1990 s. 93: I mål om ersättning för ett försäkringsfall, bestående i att ett boningshus brunnit ned, invänder försäkringsgivaren att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat försäkringsfallet....
NJA 1992 s. 113: Fråga i mål om ersättning på grund av företagsförsäkring om de beviskrav som bör ställas på en småföretagare vid bedömningen av om ett försäkringsfall föreligger.
NJA 1992 s. 414: En person som hyrt en bil tecknade fordonsförsäkring med villkor att försäkringen endast avsåg försäkringstagarens intresse samt att försäkringsbolaget hade rätt att lämna ersättning till fordonets...
NJA 1992 s. 782: Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då...
NJA 1992 s. 845: Fråga om försäkringsbolag i enlighet med vad som föreskrivs i 39 § 2 st konsumentförsäkringslagen (1980:38) förklarat att bolaget tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan (I och II).
NJA 1993 s. 222: Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring.
NJA 1994 s. 449: En bilägare som hade en vagnskadegaranti (I) resp en vagnskadeförsäkring (II) för sin bil har krävt försäkringsbolaget på ersättning för skador som uppstod vid en trafikolycka med bilen. Sedan...
NJA 1997 s. 832: För en maskin har tecknats en maskinförsäkring, som enligt försäkringsvillkoren gällde för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inträffade under försäkringstiden. Under sådan tid slutar maskinen...
NJA 1998 s. 375: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En skadelidande som är berättigad till ersättning för inkomstförlust enligt 9 § trafikskadelagen och 5 kap 1 § skadeståndslagen har rätt till...
NJA 1998 s. 448: Sedan ett fel uppstått i ett kärnkraftverk uppdagas att anläggningen inte uppnår fastställd säkerhetsnivå. Fråga vid bestämmande av ersättning ur avbrottsförsäkring om åtgärder, som vidtagits för att...
NJA 2007 s. 108: Fråga om förutsättningar för fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § första stycket RB avseende försäkringsersättning.
NJA 2008 s. 668: En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare...
NJA 2009 s. 408: Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.
NJA 2010 s. 227: En person som köpt en bil på avbetalning medåtertagande-ochäganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom...
NJA 2017 s. 642: Bevislättnad vid påstått försäkringsfall.
RH 1993:59: En avvisad talan har ej ansetts vara preskriptionsavbrytande vid specialpreskription.
RH 1994:129: Preskriptionstiden för ersättningsanspråk på grund av försäkring löper enligt 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal från det att försäkringshavaren fått kännedom om att "fordringen kunde göras...
RH 1994:80: Fråga om beviskravets styrka när försäkringsgivaren i mål om försäkringsersättning för nedbrunnen byggnad invänder att försäkringstagaren uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet framkallat...
RH 1995:3: Fråga i mål om ersättning p.g.a. privat sjukvårdsförsäkring, om försäkringstagaren insett eller bort inse att han lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd i samband med tecknandet av...
RH 1996:3: Försäkringsgivare har som förstahandsgrund för sitt bestridande att utge ersättning anfört att försäkringstagaren inte har något försäkrat intresse. Det har ansetts att denna fråga inte är ett moment...
RH 1996:54: Försäkringstagare som tecknat två försäkringsavtal, det ena i egenskap av konsument och det andra i egenskap av ställföreträdare för ett bolag, har yrkat ersättning för vid ett och samma...
RH 1996:94: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskrav för att bilen stulits när bilen inte återfunnits.
RH 1997:103: En s.k. båtförsäkring kan vara att anse som sjöförsäkring. Tvist om ersättningsskyldighet på grund av försäkringen skall i så fall hänskjutas till utredning och avgörande genom dispasch. Detta hinder...
RH 1997:104: En hemförsäkring, som innefattade egendomsskydd, har ansetts omfatta också egendom som har införts till Sverige eller innehafts här i strid med lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.
RH 1997:121: En guldsmed rånades i sin butik. I försäkringstvist med anledning av rånet ansågs ett villkor om inbrottsförsäkring, som gav rätt till högre ersättning än ett villkor om rånförsäkring, tillämpligt...
RH 1998:50: En person har genom lagakraftvunnen brottmålsdom dömts för att från en butik ha tillgripit ett visst antal mattor. Fråga om butiksinnehavaren, som har en företagsförsäkring, har gjort klart mera...
RH 1998:61: För en flygkapten A hade hos försäkringsbolaget S tecknats en s.k. certifikatförlustförsäkring, enligt vilken ersättning betalades bl.a. då den försäkrade vägrades förnyelse av flygcertifikat; dock...
RH 1998:95: I mål om försäkringsersättning (konsumenthemförsäkring) på grund av inbrott är tvistigt om inbrottet ägt rum före eller efter det att försäkringen tecknades. Den bevislättnad för försäkringstagares...
RH 1999:21: Beviskravet i ett mål om rätt till sjukpension enligt en kollektiv pensionsförsäkring har bestämts så att det vid en helhetsbedömning skall framstå som klart mer sannolikt att ett försäkringsfall...
RH 2000:11: Ett bolag, som råkat ut för brand, har helt gått miste om försäkringsersättning då bolagets ställföreträdare under skaderegleringen lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för skadans bedömning.
RH 2000:63: Fråga i tvist om ersättning ur en s.k. certifikatförlustförsäkring om det är den försäkrade piloten eller hans arbetsgivare, ett flygbolag, som är försäkringstagare i försäkringsavtalslagens mening.
RH 2000:65: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan en olycka och försäkringstagarens arbetsoförmåga är det försäkringstagaren som har bevisbördan för sitt påstående men...
RH 2001:26: Fråga i mål om försäkringsersättning om beviskravet vid påstått inbrott i bostad dels huruvida inbrott över huvud taget har förekommit, dels om den som påstår sig bestulen har ägt och innehaft de...
RH 2001:33: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på grund av försäkringsavtal.
RH 2001:51: Fråga om konkurrerande skadeorsaker. Vid oklarhet om orsakssamband mellan en olycka och försäkringstagarens arbetsoförmåga är det försäkringstagaren som har bevisbördan för sitt påstående men...
RH 2002:23: Fråga i mål om försäkringsersättning om en bilägares son har gjort sig skyldig till olovligt tillgrepp av fortskaffningsmedel.
RH 2002:57: I mål om trafikskadeersättning gällande fordon som saknat trafikförsäkring företräddes de ansvariga försäkringsanstalterna av Trafikförsäkringsföreningen som legal ställföreträdare. Tvist om...
RH 2007:32: Fråga om rätt till försäkringsersättning; Tolkning av försäkringsvillkor.
RH 2010:30: Vid bedömning av konkurrerande skadeorsaker i mål om trafikskadeersättning har de iakttagelser som gjorts av behandlande läkare, som behandlat den skadade både före och efter trafikolyckan, ansetts...
RH 2010:86: Hovrätten har funnit att ägaren till en Volvo V70 värd 175 000 kr och utrustad med s.k.immobilizergjort mer antagligt att försäkringsfall i form av stöld inträffat än att så inte var fallet.
RH 2015:30: En person har skadats svårt i en trafikolycka och yrkat ersättning ur trafik- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsbolagen har gjort gällande att ersättningen skajämkasdå käranden själv orsakat...
RH 2017:39: Ett försäkringsbolag har som enda grund för sitt bestridande av ett yrkande om trafikskadeersättning gjort gällande att ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2000 s. 150, ska förstås på så vis att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation