lagen.nu

Försäkringsavtal

Ingen har skrivit en beskrivning av "Försäkringsavtal" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1983 s. 725: Frågor om giltigheten av standardiserade förmånstagarförordnanden, som upptagits i villkor för tjänstegrupplivförsäkring, samt om jämkning av sådant förordnande med tillämpning av 34 § lagen...
NJA 1989 s. 346: Tolkning av villkor i försäkringsavtal. Fråga tillika om tillämpning av 36 § avtalslagen.
NJA 1992 s. 414: En person som hyrt en bil tecknade fordonsförsäkring med villkor att försäkringen endast avsåg försäkringstagarens intresse samt att försäkringsbolaget hade rätt att lämna ersättning till fordonets...
NJA 1995 s. 423: Fråga om jämkning av förmånstagarförordnanden enligt 104 § 2 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1996 s. 400: I rättsskyddsärenden utbetalar försäkringsbolagen enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagaren, om det visas att denne ersatt ombudet, och i övrigt direkt till ombudet....
NJA 1996 s. 727: Ett i försäkringsavtal föreskrivet undantag för tvist avseende frågor som aktualiseras vid äktenskapsskillnad mellan makar har ansetts tillämpligt på tvist rörande hustruns skyldighet att gottgöra...
NJA 2004 s. 534: Tolkning av försäkringsavtal.
NJA 2006 s. 53: Tolkning av försäkringsvillkor för olycksfallsskada.
NJA 2010 s. 227: En person som köpt en bil på avbetalning medåtertagande-ochäganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom...
NJA 2012 s. 3: Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation