lagen.nu

Försäkring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Försäkring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Försäkring finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (54)

MD 2006:14: I ett företags webbaserade kampanj för pensionssparande har personer kunnat ringa upp sig själva från framtiden. Efter att ha lämnat vissa uppgifter om sig själv och sitt telefonnummer har personen...
MD 2006:23: Vid marknadsföring av glasögon har använts bl.a. formuleringarna "Stans bästa pris" och "Stans bästa pris 595:-" samt liknande formuleringar som innebär ett påstående om marknadens bästa pris....
NJA 1982 s. 390: Fråga om tillämpning av 103 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1983 s. 581: Fråga i mål rörande arvsskatt om undanröjande av TR:ns beslut och återförvisning till TR:n för erforderlig behandling av skatteärendet.
NJA 1986 s. 470: Ett avtal om vagnskadeförsäkring innehåller en undantagsklausul för fall då fordonets förare gjort sig skyldig till bl a rattonykterhet. Fråga om beviskravets styrka för klausulens tillämpning.
NJA 1987 s. 835: Fiskmjöl hade sålts som minkfoder utan att någon uttrycklig utfästelse eller annat uttalande gjorts om mjölets lämplighet för ändamålet. Sedan fiskmjölet orsakat skada på minkarna, vägrade...
NJA 1990 s. 93: I mål om ersättning för ett försäkringsfall, bestående i att ett boningshus brunnit ned, invänder försäkringsgivaren att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat försäkringsfallet....
NJA 1991 s. 567: En älgjägare har ålagts skadestånd därför att han under jakt av vårdslöshet dödat en hund. Frågan om skadeståndet skulle jämkas på grund av medvållande med hänsyn till att hundägaren använt djuret...
NJA 1992 s. 113: Fråga i mål om ersättning på grund av företagsförsäkring om de beviskrav som bör ställas på en småföretagare vid bedömningen av om ett försäkringsfall föreligger.
NJA 1992 s. 303: Fråga om försäkringsgivare, som i skrivelse till försäkringstagare meddelat att begärd försäkringsersättning ej skulle komma att utbetalas, därmed angivit sin slutliga inställning i saken i enlighet...
NJA 1992 s. 421: Fråga om skaderekvisitet vid försök till försäkringsbedrägeri.
NJA 1992 s. 428: Tolkning av bestämmelser i avtal om barn- och ungdomsförsäkring beträffande värdesäkring av vårdbidrag som avser förfluten tid.
NJA 1993 s. 764: Fråga om försäkringsgivares regressrätt enligt 25 § första stycket lagen om försäkringsavtal (1927:77) i fall där skadevållaren har strikt ansvar men detta inte följer av uttrycklig lag utan vilar på...
NJA 1994 s. 172: Frågor om giltigheten av sådana villkor för en på kollektivavtal grundad tjänstegrupplivförsäkring som innebär att försäkringsbolaget har förbehållits rätt att ensidigt avgöra om sammanboende...
NJA 1994 s. 256: Fråga huruvida ett samboförhållande förelegat.
NJA 1994 s. 283: Ett försäkringsbolag utbetalade hittelön till upphittaren av en stulen personbil, som var försäkrad, och riktade därefter regresstalan mot den som tillgripit bilen. Hittelönen har ansetts utgöra en...
NJA 1994 s. 566: Ersättning för lastskada i sjötrafik har i mål mot rederiet fastställts genom tredskodom. Fråga har därefter uppkommit huruvida rederiet är berättigat till ersättning från sin...
NJA 1995 s. 392: Ägare till motorcykel, som överlämnat denna till annan för provkörning, har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts ha frånhänt sig besittningen till motorcykeln.
NJA 1996 s. 118: Vid ombyggnad av en fastighet utförde arbetare anställda hos en underentreprenör bl a arbete med en skärbrännare varvid brandfarligt rivningsmaterial antändes. Omfattande brandskador uppkom i...
NJA 1996 s. 242: Vid tillämpning av 8 § 1 st 9 rättshjälpslagen har ansetts att en köpare av en fastighet inte behövt ha fastighetsförsäkring, med rättsskydd, innan han tillträtt fastigheten.
NJA 1996 s. 652: Då tillräckligt klara belägg har ansetts finnas för att en försäkringstagare vid tillkomsten av ett förmånstagarförordnande med ordet arvingar i detta avsett släktingar som är universella...
NJA 1996 s. 68: Beslut i fråga som hänskjutits av TR till HD:s prövning. En defekt fläns har svetsats samman med en annan komponent till en kapsel i en flygplansmotor. Kapseln har på grund av felet kasserats. Den...
NJA 1996 s. 727: Ett i försäkringsavtal föreskrivet undantag för tvist avseende frågor som aktualiseras vid äktenskapsskillnad mellan makar har ansetts tillämpligt på tvist rörande hustruns skyldighet att gottgöra...
NJA 1997 s. 759: Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett belopp utfallit på en av bolaget tecknad s k nyckelpersonsförsäkring. Beloppet har inte ansetts omfattat av företagshypotek.
NJA 1997 s. 832: För en maskin har tecknats en maskinförsäkring, som enligt försäkringsvillkoren gällde för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inträffade under försäkringstiden. Under sådan tid slutar maskinen...
NJA 1997 s. 97: Fråga om utgångspunkten för preskriptionstid beträffande fordringsrätt på grund av försäkringsavtal. 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1998 s. 375: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En skadelidande som är berättigad till ersättning för inkomstförlust enligt 9 § trafikskadelagen och 5 kap 1 § skadeståndslagen har rätt till...
NJA 1998 s. 448: Sedan ett fel uppstått i ett kärnkraftverk uppdagas att anläggningen inte uppnår fastställd säkerhetsnivå. Fråga vid bestämmande av ersättning ur avbrottsförsäkring om åtgärder, som vidtagits för att...
NJA 1999 s. 117: Fråga huruvida förmånstagarförordnande vid försäkring till namngiven sambo fortsatt att gälla trots att samboendet upphört före försäkringstagarens död.
NJA 1999 s. 188: En villahemförsäkring beträffande en fastighet som ägts av två makar har sagts upp på grund av bristande premiebetalning. Fråga huruvida uppsägningen var giltig.
NJA 1999 s. 712: Den som är beroende av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen och saknar egendom värd att försäkra har inte ansetts ha anledning att teckna försäkring med rättsskydd. Rättshjälp har beviljats.
NJA 2000 s. 225: En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats ersätta de förskingrade beloppen jämte ränta enligt 4 § 4 st. räntelagen. Enligt villkoren i en av Sveriges advokatsamfund...
NJA 2000 s. 48: Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigad till ersättning ur rättsskyddsförsäkring, oavsett om försäkringstagaren gått I konkurs. Tillika fråga om preskription.
NJA 2001 s. 234: Vid bedömning enligt 25 § första stycket försäkringsavtalslagen av om ett barn har vållat en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet skall hänsyn inte tas till subjektiva faktorer.
NJA 2001 s. 255: Skadestånd enligt 1984 års lag om fastighetsmäklare har i mål mot mäklaren fastställts genom tredskodom. Fastighetsmäklarens försäkringsbolag har vid tolkning av försäkringsvillkoren ansetts skyldigt...
NJA 2001 s. 486: Sedan det genom lagakraftägande dom fastställts att en försäkringsmäklare var skadeståndsskyldig mot sin uppdragsgivare har mäklarens försäkringsgivare utbetalat ersättning ur dennes...
NJA 2001 s. 657: En försäkringstagare har efter en olyckshändelse utvecklat bestående ryggbesvär. Fråga, vid avgörande av orsakssambandet mellan olycksfallet och ryggbesvären, om värderingen av de bedömningar som...
NJA 2001 s. 711: Vid inbrott i ett bankvalv uppkom skador dels genom åverkan på själva valvet, dels genom tillgrepp av egendom som tillhörde bankens kunder och som förvarades i bankfack i valvet. Inbrottet...
NJA 2001 s. 93: Fråga om preskription av rätt till trafikskadeersättning. 28 § trafikskadelagen (1975:1410). (Jfr. NJA 2000 s. 285)
NJA 2003 s. 89: Försäkring av tredje mans intresse. Sedan försäkringstagaren väckt talan mot försäkringsgivaren angående försäkringsersättningen har fråga uppkommit om åberopsbördan då det gäller hans rätt att föra...
NJA 2004 s. 69: Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr NJA 1979 s. 293...
NJA 2005 s. 324: Frågor om beräkning och jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2005 s. 335: Fråga om jämkning av trafikförsäkringsavgift.
NJA 2006 s. 367: Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.
NJA 2006 s. 721: Fråga i mål angående trafikskadeersättning om beviskravet för att skadan har uppkommit i följd av trafik med ett okänt motorfordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det...
NJA 2007 s. 17: Fråga om tolkning och tillämpning av ett villkor i en maskinförsäkring enligt vilket ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom.
NJA 2009 s. 355: En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när denne enligt...
NJA 2009 s. 877: Tolkning av försäkringsvillkor.
NJA 2013 s. 1121: En försäkringsförmedlares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed gäller också i förhållande till försäkringsgivaren. En förmedlare som åsidosätter skyldigheten kan bli skadeståndsskyldig...
NJA 2015 s. 365: Förutsättningar för tillämpning av en s.k. suspensionsklausul vid företagsförsäkring.
NJA 2017 s. 371: En person har genom oaktsamhet orsakat sakskador på en båt. Det förhållandet att båten varit oförsäkrad har bedömts sakna betydelse för skadeståndets storlek.
RH 1994:123: Ett försäkringsbolag har vägrat att utge ersättning enligt en tecknad lantbruksförsäkring under åberopande av, i första hand, att försäkringstagaren förfarit svikligt eller handlat mot tro och heder...
RH 2009:65: Sedan det befunnits att en skada i visst fall i och för sig uppkommit i följd av trafik enligt 8 § trafikskadelagen (1975:1410) har krav mot trafikförsäkringen ogillats med hänvisning till att kravet...
RH 2014:9: Ett försäkringsbolag nekade en moder att teckna en sjukförsäkring för sin dotter med hänvisning till att modern erhöll vårdbidrag för dottern med anledning av dotterns hörselnedsättning. Fråga om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation