lagen.nu

Förmånstagarförordnande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förmånstagarförordnande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förmånstagarförordnande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1982 s. 390: Fråga om tillämpning av 103 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1995 s. 423: Fråga om jämkning av förmånstagarförordnanden enligt 104 § 2 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1996 s. 652: Då tillräckligt klara belägg har ansetts finnas för att en försäkringstagare vid tillkomsten av ett förmånstagarförordnande med ordet arvingar i detta avsett släktingar som är universella...
NJA 1998 s. 356: Fråga om utgångspunkten för talefristen i 104 § 4 st lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
NJA 1999 s. 117: Fråga huruvida förmånstagarförordnande vid försäkring till namngiven sambo fortsatt att gälla trots att samboendet upphört före försäkringstagarens död.
NJA 1999 s. 159: Förbudet enligt 15 kap. 6 § föräldrabalken för en förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning avstå från arv eller testamente har ansetts analogt tillämpligt på avstående från...
NJA 2001 s. 401: Vid en försäkringstagares död har utfallande belopp på en grupplivförsäkring avseende begravningshjälp utan förmånstagarförordnande ansetts ingå i försäkringstagarens skattepliktiga kvarlåtenskap.
NJA 2004 s. 69: Ändring av förmånstagarförordnande? Fråga om ett överklagande till HD innefattat yrkande om att bli befriad från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnad i HovR:n. (Jfr NJA 1979 s. 293...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation