lagen.nu

Förlängning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förlängning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förlängning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1986 s. 186: I ärende hos hyresnämnd om uppskov enligt 12 kap 59 § JB med avflyttning från förhyrd parkeringsanläggning har hyresgästen i första hand gjort gällande, att parterna muntligen träffat avtal om...
NJA 1987 s. 89: Fullföljdsförbudet i 8 kap 33 § JB i frågor om förlängning av arrendeavtal har ansetts omfatta även beslut, som HovR:n meddelat angående rättegångskostnad parterna emellan eller angående ersättning...
NJA 2013 s. 82: Förlängning av ett avtal om bostadsarrende. Villkoren för den nya arrendetiden kan prövas bara i den utsträckning som en part i föreskriven ordning har hänskjutit frågan om ändring till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation