lagen.nu

Förhandsbesked

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett myndighetsbeslut som, även fast det inte har vunnit laga kraft, är bindande för myndigheten i den mening att det inte får ändras till det sämre för den enskilde.

Med förhandsbesked menas i allmänhet besked av av Skatterättsnämnden i vissa skattefrågor, men kan också avse besked i bygglovsärenden från byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild, om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning, och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor). Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked (6 § samma lag). Ett förhandsbesked får överklagas hos regeringsrätten (22 § samma lag).

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. Denna förfrågan är alltså inte samma sak som en riktig bygglovsansökan, men vid positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år (PBL 8:34)

Jämför interimistiskt beslut.

Begreppet ska inte förväxlas med Förhandsavgörande, vilket är processen när en svensk domstol begär besked (förhandsavgörande) från EG-domstolen om en fråga som rör tolkning av EG-rätten.

Ett myndighetsbeslut som, även fast det inte har vunnit laga kraft, är bindande för myndigheten i den mening att det inte får ändras till det sämre för den enskilde.

Med förhandsbesked menas i allmänhet besked av av Skatterättsnämnden i vissa skattefrågor, men kan också avse besked i bygglovsärenden från byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild, om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning, och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor). Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked (6 § samma lag). Ett förhandsbesked får överklagas hos regeringsrätten (22 § samma lag).

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. Denna förfrågan är alltså inte samma sak som en riktig bygglovsansökan, men vid positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år (PBL 8:34)

Jämför interimistiskt beslut.

Begreppet ska inte förväxlas med Förhandsavgörande, vilket är processen när en svensk domstol begär besked (förhandsavgörande) från EG-domstolen om en fråga som rör tolkning av EG-rätten.

Ett myndighetsbeslut som, även fast det inte har vunnit laga kraft, är bindande för myndigheten i den mening att det inte får ändras till det sämre för den enskilde.

Med förhandsbesked menas i allmänhet besked av av Skatterättsnämnden i vissa skattefrågor, men kan också avse besked i bygglovsärenden från byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild, om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning, och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor). Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked (6 § samma lag). Ett förhandsbesked får överklagas hos regeringsrätten (22 § samma lag).

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. Denna förfrågan är alltså inte samma sak som en riktig bygglovsansökan, men vid positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år (PBL 8:34)

Jämför interimistiskt beslut.

Begreppet ska inte förväxlas med Förhandsavgörande, vilket är processen när en svensk domstol begär besked (förhandsavgörande) från EG-domstolen om en fråga som rör tolkning av EG-rätten.

Ett myndighetsbeslut som, även fast det inte har vunnit laga kraft, är bindande för myndigheten i den mening att det inte får ändras till det sämre för den enskilde.

Med förhandsbesked menas i allmänhet besked av av Skatterättsnämnden i vissa skattefrågor, men kan också avse besked i bygglovsärenden från byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild, om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning, och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor). Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked (6 § samma lag). Ett förhandsbesked får överklagas hos regeringsrätten (22 § samma lag).

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. Denna förfrågan är alltså inte samma sak som en riktig bygglovsansökan, men vid positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år (PBL 8:34)

Jämför interimistiskt beslut.

Begreppet ska inte förväxlas med Förhandsavgörande, vilket är processen när en svensk domstol begär besked (förhandsavgörande) från EG-domstolen om en fråga som rör tolkning av EG-rätten.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Förhandsbesked finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (324)

HFD 2011 ref. 20: Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 21: En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011 ref. 24: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked...
HFD 2011 ref. 28: Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2011 ref. 33: Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av återbetalda förvaltningsavgifter ska beskattas enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 35: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.
HFD 2011 ref. 40: Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i det land där han haft sin bostad trots att han arbetat i ett annat land. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 42: En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört...
HFD 2011 ref. 64: Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor som enligt praxis innebär att bolaget träder in i överlåtarens skattemässiga situation. Att fastigheterna i bolagets...
HFD 2011 ref. 73: Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 75: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 82: Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en investeringsfond har ansetts inte längre vara ett investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2011 ref. 83: Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.
HFD 2011 ref. 87: Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export....
HFD 2011 ref. 90: Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 1: En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den...
HFD 2012 ref. 13: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 23: Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 26: Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.
HFD 2012 ref. 30: Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 37: Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 43: Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
HFD 2012 ref. 47: ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och inte heller för markarbeten utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 5: Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 50: Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande.
HFD 2012 ref. 52: Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 53: Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående...
HFD 2012 ref. 67: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 68: Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 71: Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 73: Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 74: Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av...
HFD 2013 ref. 10: Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 11: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående...
HFD 2013 ref. 28: Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 32: Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 34: Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 35: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 4: Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till...
HFD 2013 ref. 43: Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 56: En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 57: Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående...
HFD 2013 ref. 65: Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 7: Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.
HFD 2013 ref. 79: Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 84: Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har...
HFD 2014 ref. 10: Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 18: Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II).
HFD 2014 ref. 2: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam i...
HFD 2014 ref. 20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 21: Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att färdigställa en dokumentärfilm har ansetts vara ett skattefritt stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 25: Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till...
HFD 2014 ref. 26: Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 31: Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt företag när räntan understigit marknadsvärdet, trots att räntan uppgått till samma belopp som bestämts för den andre delägarens...
HFD 2014 ref. 36: Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen, om den skattemässiga karaktären på en försäkring som avser att trygga en utfäst ålderspension påverkas av en...
HFD 2014 ref. 51: Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 54: Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen....
HFD 2014 ref. 58: Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdrag för belopp som överförts till pensionsstiftelse falla bort om stiftelseförmögenheten är alltför stor i förhållande till...
HFD 2014 ref. 62: Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked angående...
HFD 2014 ref. 67: Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande...
HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 73: Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 74: Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.
HFD 2014 ref. 9: Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 1: Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 13: Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked...
HFD 2015 ref. 14: Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som...
HFD 2015 ref. 17: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt,...
HFD 2015 ref. 22: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits...
HFD 2015 ref. 23: Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 24: Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz....
HFD 2015 ref. 29: En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med...
HFD 2015 ref. 34: En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015 ref. 40: En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten...
HFD 2015 ref. 41: I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 48: Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i...
HFD 2015 ref. 52: Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked...
HFD 2015 ref. 54: En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som...
HFD 2015 ref. 59: Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid...
HFD 2015 ref. 60: Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 62: Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i...
HFD 2015 ref. 66: En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag - som förvärvtas före bosättningen här - med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har...
HFD 2015 ref. 77: Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över...
HFD 2015 ref. 78: En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.
HFD 2015 ref. 9: En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får placeras i ett skuldebrev med försäkringstagaren som gäldenär har inte ansetts utgöra en pensionsförsäkring. Förhandsbesked...
MÖD 2012:29: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus -----I en detaljplan hade genomförandetiden avseende den i målet aktuella fastigheten angetts börja gälla först när utsläppsnivån från den närliggande...
MÖD 2012:40: Förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplanelagt område ----- Mot bakgrund av att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra...
MÖD 2013:29: Förhandsbesked för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde----- Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den kommunala nämnden vid sin...
MÖD 2013:48: Detaljplaner angående förskoleverksamhet respektive bostäder samt förhandsbesked för enbostadshus-----Frågan i målenär om Saab AB:s intresse av att bedriva verksamheten vid flygplatsen i Linköping...
MÖD 2014:40: Förhandsbesked-----Förhandsbesked för nybyggnad av stuga inom strandsskyddsområde och inom riksintresseområde för kustzon och naturvård samt inom närområdet av större tätort. Mark- och...
MÖD 2016:17: Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har mark- och miljödomstolen funnit att målet rör en fråga av särskild betydelse...
MÖD 2017:31: Förhandsbesked för enbostadshus ----- Enligt ansökan skulle ett enbostadshus uppföras på ett idag obebyggt skifte i tätorten Vinäs vid Siljan. Platsen omfattades inte av vare sig detaljplan eller...
NJA 2011 s. 291: Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader avseende tidsspillan och utlägg som föranletts av att försvararen är verksam långt från den ort där domstolen är belägen.
NJA 2012 s. 262: Ersättning till en offentlig försvarare får, enligt 21 kap. 10 § RB, endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen...
NJA 2016 s. 868: Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid prövning av ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.
RÅ 1993 ref. 104: En person A drev konsultverksamhet inom managementområdet genom ett av honom helägt aktiebolag. I verksamheten redovisades inkomster av vissa uppdrag avseende A såsom ledamot av styrelserna i flera...
RÅ 1993 ref. 33: Realisationsvinst vid dödsbos avyttring under dödsfallsåret av den avlidnes permanentbostad fick inte beräknas enligt den regel i 25 § 9 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt...
RÅ 1993 ref. 38: Enligt 2 kap 12 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. får länsstyrelsen lämna tillstånd till ingrepp i fast fornlämning. Som villkor för sådant tillstånd får länsstyrelsen ställa upp skäliga krav...
RÅ 1993 ref. 43: Frågor, vid avyttring av fastighetsandelar till värden understigande taxeringsvärdet, om i avseende till realisationsvinstbeskattningsreglerna onerösa eller benefika överlåtelser förelegat. Två...
RÅ 1993 ref. 45: En stiftelse, som hade till ändamål att driva och förvalta en avelsanläggning för utrotningshotade djurarter/raser, höll en del av anläggningen öppen för allmänheten mot entréavgift. Verksamheten på...
RÅ 1993 ref. 59: Tillämnad byggnadsåtgärd stod inte i strid med detaljplan vad gäller byggnadsyta, byggnadshöjd och antalet bostadslägenheter. Fråga om byggrätten kunnat begränsas med hänsyn till kraven i 3 kap. 1...
RÅ 1993 ref. 60: Bestämmelserna om näringsbidrag i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen har ansetts tillämpliga på bidrag som ett landsting gett till ett av landstinget ägt aktiebolag....
RÅ 1993 ref. 63: När arrende omfattat jordbruksfastighet med bostadsbyggnad har arrendator som varit bosatt på fastigheten inte ansetts äga rätt till avdrag för sådan del av arrendeavgiften och övriga utgifter som...
RÅ 1993 ref. 75: Vid tillämpning av punkt 7 g) av anvisningarna till 8 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt har kommun genom visningar av bl.a. ett av staten ägt slott med tillhörande möbler, kulturföremål och...
RÅ 1993 ref. 78: Sedan fastighetsägare, som var frivilligt skattskyldig till mervärdeskatt för uthyrning av fastigheten, försatts i konkurs, avsåg konkursboet att sälja fastigheten. Skyldigheten enligt 15 §...
RÅ 1993 ref. 91: Fråga om tillämpning av den s.k. nondiskriminationsklausulen i dubbelbeskattningsavtal såvitt avser koncernbidrag mellan svenska aktiebolag som ingår i internationella koncerner (I och II)....
RÅ 1993 ref. 92: Från filmproducent förvärvad nyttjanderätt till spelfilmer har ansetts utgöra sådan tidsbegränsad rättighet som avses i punkt 16 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen. De för s.k....
RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som...
RÅ 1994 ref. 16: Fråga, vid tillämpning av reglerna i 2 § 4 mom. lagen om statlig inkomstskatt i samband med fusion enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, om beskattningseffekterna när moderbolagets aktier i...
RÅ 1994 ref. 19: Fråga om den skattemässiga behandlingen av orealiserad värdeökning av en s.k. nollkupongsobligation som innehas av ett försäkringsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1994 ref. 22: Fråga huruvida förlust vid likvidation av utländskt dotterbolag, som före likvidationen med förlust sålt aktier till marknadsvärdet till annat utländskt dotterbolag inom koncernen, var avdragsgill...
RÅ 1994 ref. 26: Fråga om den skattemässiga behandlingen av s.k. aktieindexobligation som förvärvas och avyttras av fysisk person (I) och av aktiebolag (II). Förhandsbesked ang. inkomstskatt m.m.
RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked...
RÅ 1994 ref. 32: Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet är utdelning från utländska dotterbolag till svenskt moderbolag skattefri om den bolagsvinst, från vilken utdelningen härrör, har underkastats normal...
RÅ 1994 ref. 35: I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde till tilldelning av aktier erbjudits personer som öppnar aktiesparkonto i banken. Fråga om denna företrädesrätt skall föranleda...
RÅ 1994 ref. 38: Ett aktiebolag avsåg att överföra medel till en vinstandelsstiftelse för att av stiftelsen placeras i livförsäkringar enligt lagen (1989:1079) om livförsäkringar med anknytning till...
RÅ 1994 ref. 44: Fråga om tillämpningen av jämkningsregeln i punkt 6 femte stycket sista meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) när Svenska Missionsförbundet avsåg att överlåta...
RÅ 1994 ref. 45: En allemansfond har ansetts äga rätt till avdrag för utdelning som beslutats för beskattningsåret utan hinder av att utdelningsbeloppet enligt fondens stadgar använts för förvärv av nya andelar för...
RÅ 1994 ref. 5: Bestämmelsen i 7 § 1 mom. e) lagen om bensinskatt har ansetts tillämplig endast när den skattskyldige beviljat köparen kredit. Bestämmelsen har därför inte ansetts tillämplig när bilägare efter att...
RÅ 1994 ref. 55: Bestämmelserna i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (lydelse enl. SFS 1993:1515) om skattefria personalrabatter (korsvisa rabatter) har ansetts tillämpliga då anställd vid bolag inom Volvokoncernen...
RÅ 1994 ref. 78: Fråga om innebörden av begreppet korttidsinventarier. Förhandsbesked angående inkomsttaxering.
RÅ 1995 ref. 100: Vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV 4:s program Stora Famnen, har inte ansetts utgöra ersättning för deltagande i TV-programmet och inte heller ersättning för en förhållandevis ringa...
RÅ 1995 ref. 19: Aktier i ett fåmansföretag tillhörande ett dödsbo skulle skiftas mellan barnen till den avlidne. Dödsfallet hade inträffat år 1988 och aktierna hade av den avlidne förvärvats genom arv år 1967....
RÅ 1995 ref. 71: Behandlingen i inkomstskattehänseende av s.k. reala nollkupongsobligationer när obligationer utgör omsättningstillgång (I), anläggningstillgång (II) samt tillgång hos enskild person (III)....
RÅ 1995 ref. 83: Ett aktiebolag har inte ansetts berättigat till avdrag för den del av förlusten vid avyttring av aktierna i ett dotterbolag som svarade mot ett från dotterbolaget uppburet koncernbidrag....
RÅ 1995 ref. 9: En i enskild regi bedriven sommargårds- och lägerverksamhet har i visst fall - oavsett att verksamheten föranlett tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen att driva hem för vård eller boende - inte...
RÅ 1996 ref. 101: Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i...
RÅ 1996 ref. 33: Fråga om innebörden av uttrycket "allmän pensionsplan". Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1996 ref. 42: Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan...
RÅ 1996 ref. 48: En tomträtt med byggnad har överlåtits mot ett vederlag som avsevärt understigit taxeringsvärdet. Vid tillämpning av lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning har som förvärvarens...
RÅ 1996 ref. 60: Ett aktiebolag var ensam ägare till ett utländskt dotterbolag, som i sin tur har ett flertal dotterföretag i olika länder. Prövningen av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna...
RÅ 1996 ref. 68: Bostadsrättsförening ställde kostnadsfritt säkerhet i form av borgen för föreningens medlemmars lån hos kreditgivare sedan medlemmarna övertagit lånen från föreningen. Föreningens borgensåtagande kan...
RÅ 1996 ref. 69: Ett tyskt Kommanditgesellschaft auf Aktien har vid tillämpning av en diskrimineringsregel i ett dubbelbeskattningsavtal ansetts kunna likställas med ett svenskt aktiebolag i vissa hänseenden av...
RÅ 1996 ref. 71: Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra...
RÅ 1996 ref. 72: Vid ett byte av aktier i ett fåmansbolag mot nyemitterade aktier i ett annat fåmansbolag lämnade skattemyndigheten medgivande till uppskov med beskattning av realisationsvinsten enligt 27 § 4 mom....
RÅ 1996 ref. 73: En sammanläggning av en aktieklass i ett s.k. Sicav-bolag med en annan aktieklass inom samma bolag har ansetts som en sådan avyttring av aktierna i den förstnämnda aktieklassen som kan föranleda...
RÅ 1996 ref. 74: Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin...
RÅ 1996 ref. 78: Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve. Förhandsbesked i taxeringsfråga.
RÅ 1996 ref. 84: Principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Ett svenskt bolag äger aktierna i ett luxemburgskt bolag. Det luxemburgska bolaget är på grund av speciallagstiftning befriat från bolagsskatt i...
RÅ 1996 ref. 92: Frågor om inkomst- och förmögenhetsbeskattning - bl.a. tidpunkten för förmånsbeskattning - när arbetsgivare överför medel till en fristående förvaltare som för den anställdes räkning förvärvar aktier...
RÅ 1997 ref. 11: Ett moderbolag hade med förlust sålt aktierna i ett dotterbolag till en utomstående köpare. Under innehavstiden hade dotterbolaget lämnat utdelning och koncernbidrag till moderbolaget. Överföringarna...
RÅ 1997 ref. 30: Fråga (I) om förutsättningar förelegat för länsstyrelses medgivande enligt 23 § tryggandelagen till överflyttning av ansvaret för pensionsutfästelse och (II) om beskattningskonsekvenser vid en...
RÅ 1997 ref. 31: I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter...
RÅ 1997 ref. 35: En i Sverige bosatt person som bedriver näringsverksamhet tillsammans med ett tyskt bolag genom en tysk motsvarighet till ett enkelt bolag har vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med...
RÅ 1997 ref. 36: Ett tyskt Kommanditgesellschaft har ansetts som en utländsk juridisk person som avses i 16 § 2 mom. SIL och en andel i bolaget som sådan egendom som avses i 31 § SIL:
RÅ 1997 ref. 43: Beskattningsfrågor vid nedsättning av aktiekapital genom inlösen av aktier enligt två skilda förfaranden (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1997 ref. 48: Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, avser att till ett annat fåmansföretag överlåta...
RÅ 1997 ref. 54: Uppskovsregeln i 27 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har inte ansetts tillämplig när ett aktiebolag uppgår i ett annat genom fusion (absorption) och aktieägarna i det...
RÅ 1997 ref. 63: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet har tecknat en s.k. räntegaranti som ger honom rätt att binda räntesatsen för ett visst lån till en i förväg bestämd...
RÅ 1997 ref. 64: En stiftelse, som på grund av sin hittills bedrivna skolverksamhet varit att betrakta som allmänt undervisningsverk enligt 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och i följd härav varit...
RÅ 1997 ref. 67: När en fysisk person avser att köpa ett aktiebolag, låta bolaget dela ut befintliga medel till sig delvis skattefritt och därefter avyttra bolaget med realisationsförlust motsvarande utdelningen, har...
RÅ 1997 ref. 70: Enligt 6 § lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar en sådan fond överföras från en fysisk person till ett aktiebolag. För att en överföring skall få ske har inte...
RÅ 1997 ref. 81: En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även...
RÅ 1998 ref. 13: Ett svenskt aktiebolag har förvärvat ett konvertibelt skuldebrev som utfärdats av ett utländskt dotterföretags helägda dotterföretag. Bolaget överväger att påfordra betalning av det nominella...
RÅ 1998 ref. 18: Redovisning som innebär successiv vinstavräkning enligt s.k. resultatmetod av pågående arbeten till fast pris inom byggnadsbranschen har ansetts ej stå i strid med bestämmelserna i...
RÅ 1998 ref. 19: Som led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av aktierna i ett annat aktiebolag (Y) genom utdelning som Y riktat endast till X:s aktier erhållit motsvarande...
RÅ 1998 ref. 25: Rätt till avdrag för realisationsförlust vid likvidation av ett aktiebolag har ansetts föreligga för det beskattningsår då bolaget trädde i likvidation, när en definitiv förlust kunnat beräknas redan...
RÅ 1998 ref. 28: Vid upplösning av en familjestiftelse har hela det från stiftelsen utskiftade beloppet betraktats som periodiskt understöd enligt punkt 2 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).
RÅ 1998 ref. 40: Fråga om undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) för omsättning av tjänster som utgör social omsorg är tillämpligt på ett aktiebolags omsättning av tjänster...
RÅ 1998 ref. 49: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har ansetts medföra tillämpning av den s.k. koncernregeln på aktieöverlåtelser och avdragsrätt för koncernbidrag mellan...
RÅ 1998 ref. 50: Ett investmentbolag har beslutat utdelning av aktier vilkas marknadsvärde angavs överstiga det bokförda värdet. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag med ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid...
RÅ 1998 ref. 53: Vid beräkning av förlust vid moderbolags försäljning av 49 % av aktierna i ett helägt dotterbolag har utdelning från dotterbolaget till moderbolaget, vilken understigit värdet av koncernbidrag som...
RÅ 1998 ref. 6: Stöd har ansetts saknas i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt för koncernbidrag beroende av viss bokföringsmässig redovisning av dessa överföringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 14: Ett avtal om räntegaranti (CAP-avtal) avses att komma till användning dels som ett fristående värdepapper dels som ett avtal direkt kopplat till en låneförbindelse. En fristående garanti har...
RÅ 1999 ref. 19: Som anskaffningsvärde för tillgångar i en verksamhet som efter ändring av ett dubbelbeskattningsavtal skall börja beskattas i Sverige har ansetts skola gälla tillgångarnas marknadsvärden. Också fråga...
RÅ 1999 ref. 22: Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av frågan om en utländsk person är underkastad jämförlig beskattning har källskatt på ränteinkomster som...
RÅ 1999 ref. 28: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning, har inte ansetts bedriva likartad verksamhet i den mening som avses i 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om statlig...
RÅ 1999 ref. 3: Avdrag för nyemissionskostnader enligt 2 § 16 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får göras även om kostnaderna bokförs direkt mot eget kapital utan att påverka resultaträkningen....
RÅ 1999 ref. 30: Fråga om moderföretag och dotterföretag kan lämna eller mottaga koncernbidrag har bedömts med utgångspunkt i förhållandena vid beskattningsårets utgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 33: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett utbildningsföretag för genomförande av ett integrationsprojekt har inte ansetts utgöra vederlag vid...
RÅ 1999 ref. 35: Hinder har inte ansetts föreligga att medge avdrag för realisationsförlust som uppkommit när en person till marknadspris förvärvar andelarna i ett kommanditbolag, som endast äger en fastighet med ett...
RÅ 1999 ref. 37: Avdrag för ingående mervärdesskatt har inte medgetts bolag för anskaffning av datorer avsedda att användas för utlåning eller uthyrning till anställda för privat bruk. Förhandsbesked angående...
RÅ 1999 ref. 41: En stiftelse, som bildats genom en donation av en enskild person, har till ändamål att främja välfärd åt anställda vid en länsstyrelse. En anställds förmån att mot vederlag under marknadspris hyra en...
RÅ 1999 ref. 42: Innehavaren av en kraftvärmeanläggning har ansetts ha rätt till avdrag för energiskatt på elektrisk kraft som producerats i anläggningen och förbrukats för drift av innehavarens värmepump på annan...
RÅ 1999 ref. 50: En idrottsförenings medverkan till att anordna en rockmusikkonsert har hänförts till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete i den mening som avses i 7 § 5 mom. lagen...
RÅ 1999 ref. 55: Ett konvertibelt skuldebrev har inte ansetts utgöra en delägarrätt i den mening som avses i 3 § första stycket 6 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.
RÅ 1999 ref. 58: Enligt 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas utländska skadeförsäkringsföretag - till skillnad mot svenska - inte för det faktiska överskottet av försäkringsrörelsen utan...
RÅ 1999 ref. 60: Ett aktiebolag var moderbolag i en koncern med verksamhet i Sverige och utomlands. Vid prövning av frågan om aktiebolagets skattskyldighet enligt bestämmelserna i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen...
RÅ 1999 ref. 62: Annan juridisk person än dödsbo har ansetts som utomstående vid tillämpning av 3 § 12 e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 1999 ref. 65: Vid beräkning av det s.k. spärrbeloppet enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall utländska filialunderskott inte reducera de utländska inkomster som skall beaktas vid beräkningen....
RÅ 1999 ref. 69: Behandlingen i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende av en s.k. valutaobligation. Förhandsbesked.
RÅ 1999 ref. 7: En såsom ideell förening betecknad sammanslutning har ansetts utgöra en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. En upplösning har därför inte ansetts böra medföra...
RÅ 1999 ref. 71: Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka utrymmet för skogsavdrag.
RÅ 1999 ref. 72: Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt när ett moderföretag med förlust avyttrar en fastighet till sitt dotterföretag och fastigheten genom avyttringen...
RÅ 1999 ref. 74: Avdrag för koncernbidrag har ansetts kunna medges utan hinder av att 72 eller 75 procent av bidraget återförs till givaren och att de överförda beloppen inte redovisas var för sig i bolagens...
RÅ 1999 ref. 8: Uttagande av skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam har inte ansetts strida mot EG-rätten.
RÅ 1999 ref. 9: Fråga om tillämplig skattesats för mervärdesskatt vid avtal med televisionsbolag om produktion och genomförande av underhållningsprogram. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2000 ref. 13: De särskilda reglerna för inländska skadeförsäkringsföretag i 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har ansetts inte vara tillämpliga i fall då ett svenskt aktiebolag löpande beskattas...
RÅ 2000 ref. 14: En ideell förenings utbildningsverksamhet har ansetts bestå till en del av verksamhet som uppfyller villkoren för skattefrihet enligt 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och till en...
RÅ 2000 ref. 17: Ett svenskt aktiebolag (moderbolaget) äger ett annat svenskt aktiebolag (dotterbolaget) tillsammans med två eller flera helägda utländska dotterbolag, som har säte i olika EG-medlemsstater med vilka...
RÅ 2000 ref. 18: Fusion varigenom ett icke investmentföretag absorberas av ett investmentföretag föranleder inte omedelbar inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattning av investmentföretaget skall, såvitt gäller...
RÅ 2000 ref. 21: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har ansett tillämplig på dels ett kommissionärsavtal där kommittenten är ett förlustföretag och begränsningar föreligger i fråga om kvittning av underskott mot...
RÅ 2000 ref. 23: En skattskyldig har genom andelsbyte samtidigt avyttrat såväl A- som B-aktier mot andelar av samma slag och sort i ett annat bolag. Hela det belopp varmed uppskov medgetts har ansetts skola fördelas...
RÅ 2000 ref. 26: Sådana utgifter för ändringsarbeten på byggnader som avses i punkt 3 av anvisningarna till 23 § KL eller 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen är inte direkt avdragsgilla i det fall utgifterna...
RÅ 2000 ref. 28: En arbetsgivare har ansetts berättigad att vid sin inkomsttaxering göra avdrag för medel som överförs till en på Guernsey bildad s.k. trust, vilken åtagit sig att för de överförda medlen liksom...
RÅ 2000 ref. 3: Frågor om rätt till avdrag för kostnader för vissa dataprogram och tidskrifter som enskild person anskaffar för aktieförvaltning i egen regi. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2000 ref. 36: Ett moderbolag, som genom fusion övertagit ett helägt dotterbolags tillgångar och skulder, har ansetts ha rätt att vid beräkning av underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader tillgodoräkna...
RÅ 2000 ref. 38: Det förhållandet att endast ersättningar som ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter får beaktas vid beräkning av löneunderlag enligt 3 § 1 b mom. jämfört med 3 § 12 d mom. lagen (1947:576)...
RÅ 2000 ref. 4: Skattskyldighet för intjänad bonus som en anställd - innan bonusen skulle kunna bli tillgänglig för lyftning genom kontant utbetalning - valt att få utbetald som pension har ansetts föreligga först i...
RÅ 2000 ref. 40: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (Lex Asea) till utdelning från svenska företag har ansetts strida mot friheten för...
RÅ 2000 ref. 44: Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag, där det finns A- och B-aktier, har B-aktierna viss företrädesrätt till utdelning. En ändring av bolagsordningen som innebär att företrädesrätten slopas har...
RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska...
RÅ 2000 ref. 5: Bestämmelsen i rådets sjätte mervärdesskattedirektiv, 77/388 EEG, artikel 15.3 om undantag i vissa fall från skatteplikt vid tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom har...
RÅ 2000 ref. 53: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang utnyttja föreningens namn, utrymmen på föreningens idrottsanläggning m.m. Föreningen har inte ansetts...
RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares...
RÅ 2000 ref. 59: Beskattning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt ansågs inte kunna ske enligt 26 § lagen om statlig inkomstskatt då en bostadsrättsförening bildats före ingången av avyttringsåret men...
RÅ 2000 ref. 63: Ett förfarande varigenom ett aktiebolag återköper kundfordringar som tidigare överlåtits till ett finansieringsbolag inom samma koncern har inte ansetts utgöra hinder mot avdrag för kundförluster...
RÅ 2001 ref. 11: Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger att påfordra betalning av de nominella skuldbeloppen i stället för att begära konvertering till...
RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i...
RÅ 2001 ref. 15: Bestämmelsen i 7 § 8 mom. femte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt avseende undantag från annars gällande skattefrihet för utdelning (den s.k. Lundinregeln) har inte ansetts tillämplig...
RÅ 2001 ref. 2: En överlåtelse av fastigheter mot en ersättning som understiger taxeringsvärdet till ett aktiebolag, som till 60 procent ägs av givaren och till 40 procent av närstående till givaren, har i...
RÅ 2001 ref. 23: Plenimål. Fråga om ramen för Regeringsrättens prövning då Riksskatteverket i överklagande av förhandsbesked endast yrkat fastställelse av detta.
RÅ 2001 ref. 24: Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris om att uttagsbeskattning kan underlåtas om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till...
RÅ 2001 ref. 25: En verksamhet som s.k. avbytare inom jordbruket har ansetts utgöra näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.
RÅ 2001 ref. 45: Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda...
RÅ 2001 ref. 46: Ett svenskt bolag som äger fastigheter i USA genom ett svenskt kommanditbolag och amerikanska bolag, varav inte något är skattesubjekt i vare sig USA eller Sverige, har inte ansetts ha rätt att...
RÅ 2001 ref. 49: De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillämpliga fr.o.m. den tidpunkt under ett beskattningsår då företaget fick karaktären av investmentföretag. Förhandsbesked...
RÅ 2001 ref. 51: Den förhandlingsverksamhet och den boendeinflytande-, projekt- och fritidsverksamhet som en hyresgästförening bedriver har inte ansetts vara yrkesmässig i den mening som avses i 4 kap. 1 §...
RÅ 2001 ref. 55: Ett helägt dotterbolags externa avyttring av konvertibla skuldebrev, som emitterats av och till marknadspris förvärvats från moderbolaget, har inte ansetts föranleda inkomstbeskattning av...
RÅ 2001 ref. 6: Fråga om förutsättningarna för att en stiftelse, vars verksamhet avser innehav och förvaltning av aktier, skall bli frikallad från skattskyldighet för utdelning på aktier enligt de regler som gäller...
RÅ 2001 ref. 60: Aktiebolag som ägs av en konsult och tillsammans med likartade aktiebolag är delägare i ett handelsbolag vari konsultverksamheten bedrivs har inte ansetts bedriva självständig näringsverksamhet i...
RÅ 2001 ref. 64: Stockholms stadshus med tillhörande inventarier har inte ansetts ha sådan museal karaktär att inträdesavgifterna för visning av stadshuset är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 11 § punkt 4...
RÅ 2001 ref. 66: Ett förfarande, som innebär att två fysiska personer till underpris avyttrar andelar i ett svenskt aktiebolag - via ett av dem ägt aktiebolag där inga utländska ägarintressen finns - till ett annat...
RÅ 2001 ref. 69: Tillhandahållande av frukost i en hotellverksamhet har inte ansetts utgöra en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum, varför mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av den del av...
RÅ 2001 ref. 7: Ett kreditmarknadsbolag har ansetts berättigat till avdrag för värdeminskning på leasingegendom utan hinder av restvärdegaranti från leverantören av egendomen eller annan och bankgaranti för...
RÅ 2001 ref. 73: Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts utgöra hinder mot att rabatten är skattefri enligt 32 § f mom. kommunalskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2001 ref. 74: Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta...
RÅ 2001 ref. 79: Fråga bl.a. om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt på vissa förfaranden avseende kommunala bolag samt om avdrag för koncernbidrag kan medges med högre belopp än som faktiskt överförs....
RÅ 2001 ref. 8: Att ett aktiebolag upplöser ackumulerade överavskrivningar och redovisar motsvarande belopp som intäkt i räkenskaperna har inte ansetts medföra att skattepliktig intäkt uppkommer. Förhandsbesked...
RÅ 2002 ref. 101: Ett svenskt aktiebolag avyttrar hela sin näringsverksamhet, som bedrivs från ett fast driftställe i Danmark, till ett danskt aktiebolag mot marknadsmässig ersättning i form av aktier i det danska...
RÅ 2002 ref. 110: Överlåtelse till moderbolag av fastigheter och andra investeringsvaror till underpris har inte ansetts medföra uttagsbeskattning eller jämkning av dotterbolagets avdrag för ingående mervärdesskatt...
RÅ 2002 ref. 112: En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäljningsintäkter till en närstående stiftelse. Beskattningsunderlaget för bestämmande av mervärdesskatt har utgjorts av...
RÅ 2002 ref. 13: Vägsamfällighet har ansetts skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelse mot ersättning av väg till utomstående. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002 ref. 16: Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med lagring av produkter färdiga för försäljning, har inte ansetts hänförlig till tillverkningsprocessen och därför inte...
RÅ 2002 ref. 19: Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 2: Fri tandvård som en arbetsgivare erbjuder en anställd har, under förutsättning att någon ersättning för den tandvård som omfattas av förmånen inte lämnas enligt lagen om allmän försäkring, inte...
RÅ 2002 ref. 24: Ett avtal mellan aktieägarna i ett bolag innebär att en av aktieägarna, ett bolag, genom en riktad nyemission kommer att äga drygt 90 procent av aktierna medan övriga aktieägare förvärvar konvertibla...
RÅ 2002 ref. 27: Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då en person bytt hälften av sina aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag samtidigt som den andra hälften av aktierna...
RÅ 2002 ref. 38: Vid beräkning av avfallsskatt har avdrag vid s.k. omdeponering inte medgetts avseende avfall som deponerats före det att lagen om avfallsskatt trädde i kraft. Sådant avfall har inte heller ansetts...
RÅ 2002 ref. 41: Överlåtelse mot ersättning av en kundfordran, som ansetts definitivt förlorad, har bedömts utgöra en från den mervärdesskattepliktiga omsättningen åtskild transaktion. Förhandsbesked angående...
RÅ 2002 ref. 42: Ett uthyrningsföretag betingar sig utöver hyra en särskild premie att betalas löpande för att efter hyrestidens utgång friskriva hyrestagaren från ansvar för reparationer av den då återlämnade...
RÅ 2002 ref. 51: En trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en kalenderdel, har inte ansetts som bok eller liknande alster för vilka mervärdesskatt kan tas ut med 6 procent utan som en almanacka för vilken...
RÅ 2002 ref. 52: Fråga om omsättning av värdepapper i ett investmentföretags likviditetsreserv har sådan omfattning att karaktären av investmentföretag därigenom går förlorad.
RÅ 2002 ref. 67: Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verksamhet som avser korttidsupplåtelser av företagsbostäder. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2002 ref. 77: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall inte ansetts utgöra någon kostnad för det låntagande bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 78: I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier anställts hos den som förvärvat dessa, varvid avtalats att den anställde hade att utge skadestånd motsvarande värdet av en del av...
RÅ 2002 ref. 80: Ersättning som utges vid överlåtelse av ett utgivningsbevis för en tidning från de fysiska personer som äger beviset till det av dem ägda bolaget där tidningsutgivningen bedrivs har ansetts skola...
RÅ 2002 ref. 83: Avdragsrätt för avsättning till kompetenskonto och beskattning av anställda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 84: Engångsersättning för upplåtelse under 25 år av mark för vindkraftverk har ansetts kunna periodiseras över avtalets löptid. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2002 ref. 87: Hinder har inte ansetts föreligga att medge ett aktiebolag avdrag för kapitalförlust (realisationsförlust) som uppkommit vid upplösning av ett handelsbolag vid vilken aktiebolaget förvärvar...
RÅ 2002 ref. 9: Ersättning som utbetalas till ett bolag, som framställt ett sceniskt verk inför en viss musikgrupps framträdande, för tillhandahållande av en föreställning, där musikgruppen framför verket och även...
RÅ 2002 ref. 92: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2003 ref. 21: Det i 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen föreskrivna undantaget från skatteplikt beträffande omsättning av tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt då en ekonomisk...
RÅ 2003 ref. 52: Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bosatt minderårigt barn och gör frekventa resor hit för umgänge med barnet har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning till...
RÅ 2004 ref. 66: Avkastningsskatt på pensionsmedel har ansetts böra sättas ned med belopp motsvarande beräknad utländsk skatt som hänför sig till tidigare år. Förhandsbesked. Avräkning av utländsk skatt.
RÅ 2006 ref. 38: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp,...
RÅ 2006 ref. 44: Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en avdragsgill utgift. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 45: Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2006 ref. 51: En överlåtelse av en andel i ett handelsbolag omfattas inte av regleringen i 53 kap. 2 § inkomstskattelagen om överlåtarens justerade anskaffningsutgift är negativ. Förhandsbesked angående...
RÅ 2006 ref. 69: Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastningsskatt på pensionsmedel och förmögenhetsskatt.
RÅ 2006 ref. 70: Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående...
RÅ 2006 ref. 74: Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som överlåtelse av en verksamhetsgren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 25: Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har inte ansetts skattepliktigt och premien för försäkringen har inte ansetts avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 38: Förhandsbesked har inte ansetts böra lämnas angående beskattningen vid en uppgiven sale and lease back-affär när de närmare villkoren är ofullständigt redovisade och en tillförlitlig bedömning av...
RÅ 2007 ref. 39: Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster varigenom anställda beretts tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 5: Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid värdeöverföring till en annan sådan förening (I) eller till en begränsat skattskyldig stiftelse (II)....
RÅ 2007 ref. 58: En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar bestämmelserna om begränsningar i rätten till avdrag för underskott. Fråga om beräkning av beloppsspärren....
RÅ 2007 ref. 59: Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestämmelserna om löneunderlag i 43 kap. inkomstskattelagen bortse från sådana ersättningar till anställda vid ett svenskt...
RÅ 2007 ref. 6: Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2007 ref. 70: Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisning av personaloptioner i enlighet med internationell redovisningsstandard (IFRS 2). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2007 ref. 71: Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om visningen sker med digital teknik.
RÅ 2007 ref. 76: Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige byter anställning från en som medför pensionsrätt till en i vilken han saknar sådan...
RÅ 2007 ref. 81: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade hos fadern och har ansetts kvalificerade även hos syskonen trots att de inte varit verksamma i företaget....
RÅ 2007 ref. 87: Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått ackord. Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av att andelen avyttrats skall...
RÅ 2007 ref. 88: Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för den som ansöker om taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst...
RÅ 2008 ref. 11: Enligt de s.k. CFC-reglerna kan delägare i en utländsk juridisk person i vissa fall beskattas för inkomst av finansiell verksamhet. Varumärkeshantering (I) och upplåtelse av licensrättigheter (II)...
RÅ 2008 ref. 14: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpningen av beskattningsbestämmelserna för investmentföretag. Förhandsbesked...
RÅ 2008 ref. 20: Skattskyldighet för intjänad provisionsersättning har ansetts inträda när överföring av ersättning på den anställdes begäran görs till en stiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 24: Vid införandet av skatteregler om bl.a. viss verksamhet i ett annat land (CFC-regler) gäller redan ett skatteavtal med det andra landet. CFC- reglerna har tillämpats oberoende av innehållet i...
RÅ 2008 ref. 25: Dödsbodelägare som tillskiftats tillgångar i en enskild näringsverksamhet har inte ansetts ha rätt till avdrag för underskott i näringsverksamheten som uppkommit före skiftet. Förhandsbesked angående...
RÅ 2008 ref. 30: Bestämmelser om uttagsbeskattning och omedelbar återföring av periodiseringsfonder vid utflyttning till annat EU-land har ansetts strida mot EG-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen ska bli tillämplig är att avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 §. En...
RÅ 2008 ref. 60: Den trängselskatt som en arbetsgivare betalar för en anställds förmånsbil har ansetts ingå i bilförmånsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2008 ref. 8: Skäl för jämkning av anskaffningsvärde vid överlåtelse av tillgång mellan bolag i samma koncern har inte ansetts föreligga, trots att den s.k. koncernbidragsspärren gällt mellan bolagen för...
RÅ 2009 ref. 13: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, trots att...
RÅ 2009 ref. 15: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett systerföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag. Förhandsbesked angående...
RÅ 2009 ref. 28: Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 31: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 34: Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avyttring av preferensaktierna när styrelsens beslut om omvandling följde av en bestämmelse i bolagsordningen. Förhandsbesked...
RÅ 2009 ref. 35: En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksamhet för vilken det överlåtande företaget varit och det övertagande företaget blivit skattskyldigt. Även fråga om avdrag för...
RÅ 2009 ref. 49: Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos...
RÅ 2009 ref. 5: Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning vid fusioner. Även fråga om tillämpningen av bestämmelserna om beloppsspärr vid sådan fusion. Förhandsbesked...
RÅ 2009 ref. 53: Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer som alla är verksamma i betydande omfattning i företaget. Att en av delägarnas aktier är lagertillgångar, och delägaren därmed...
RÅ 2009 ref. 54: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej...
RÅ 2009 ref. 56: Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009 ref. 66: Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.
RÅ 2009 ref. 68: Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2009 ref. 78: Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska...
RÅ 2009 ref. 84: En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som...
RÅ 2009 ref. 85: Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom...
RÅ 2009 ref. 91: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av...
RÅ 2009 ref. 92: Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010 ref. 109: Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 112: Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en annan lagregel om beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 113: En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts...
RÅ 2010 ref. 116: Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 123: Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (I). Lundinregeln...
RÅ 2010 ref. 27: Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2010 ref. 38: Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 40: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som...
RÅ 2010 ref. 43: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 50: Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 54: En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar...
RÅ 2010 ref. 56: Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare...
RÅ 2010 ref. 63: En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina medlemmar. En försäljning av elen till pris under marknadsvärdet har ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked...
RÅ 2010 ref. 76: Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas...
RÅ 2010 ref. 84: Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt....
RÅ 2010 ref. 86: Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur...
RÅ 2010 ref. 90: En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts kunna avslås med enbart den motiveringen att den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning när sökanden under lång tid...
RÅ 2010 ref. 92: Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 94: En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående...
RH 2012:5: Tingsrätten avslog ansökan om rättshjälp. Efter överklagande bedömde hovrätten att det fanns förutsättningar att bevilja rättshjälp. Hovrätten undanröjde tingsrättens avslagsbeslut och återförvisade...
RH 2017:7: Ett målsägandebiträde ansågs ha rätt till skäliga merkostnader för tidsspillan och utlägg som föranleddes av att hon var verksam långt ifrån tingsrättens domsaga. Detta med hänsyn till att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation