lagen.nu

Föreskrift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Föreskrift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Föreskrift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2001:16: Dispens för anläggande av golfbana inom naturreservat-----För byggande av korthålsbana inom ett naturreservat har dispens ansetts kunna meddelas, dels eftersom banan inte i nämnvärd utsträckning...
NJA 1981 s. 916: I mål om rätt för en i Sverige bosatt jugoslavisk medborgare till umgänge med - sin 8-åriga dotter har ej ansetts föreligga tillräckliga skäl att föreskriva att umgänget skulle utövas endast i...
NJA 1985 s. 324: Fråga om skadeståndsskyldighet för kommun enligt 3 kap 2 och 3 §§ skadeståndslagen på grund av påstådda fel vid tillsyn över byggnadsföretag, när uppförd byggnad skadats genom att i byggnadslov...
NJA 1986 s. 649: Enligt föreskrifter som utfärdats av rikspolisstyrelsen är polismans inställelse för att höras som vittne vid domstol att anse som uppdrag i tjänsten. På grund härav har polismannen under vissa...
NJA 1988 s. 218: Resningsärende. Sjötrafikförordningen (1986:300) innehåller ett bemyndigande för länsstyrelserna att meddela föreskrifter om fartbegränsning och en bestämmelse om straff för brott mot föreskrift som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation