lagen.nu

Förbränningsanläggning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förbränningsanläggning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förbränningsanläggning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2002:48: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid ett pappersbruk-----Återföring av vedaska till skogsmark är angeläget att åstadkomma men kravet kan inte ensidigt ställas på...
MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrund av att bullersituationen vid pappersbruket var allvarlig, fastställde Miljööverdomstolen ett separat bullervärde som villkor...
MÖD 2006:61: Tillstånd för utsläpp av koldioxid-----Miljööverdomstolen bedömde begreppet installerad tillförd effekt och fann att en fastbränslepanna och två oljepannor inte samtidigt kunde vara i drift eftersom...
MÖD 2010:2: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Johannes kraftvärmeanläggning i Gävle kommun ----- Miljööverdomstolen föreskrev att föreskrifterna om samförbränningsanläggningar i Naturvårdsverkets...
MÖD 2010:3: Ansökan om tillstånd till verksamhet vid Stegeholmsverket i Västerviks kommun ----- Miljööverdomstolen upphävde ett enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning medgivet undantag från...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation