lagen.nu

Fåmansföretag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fåmansföretag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (54)

HFD 2011 ref. 19: Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i...
HFD 2011 ref. 24: När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked...
HFD 2011 ref. 75: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2012 ref. 67: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 11: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående...
HFD 2013 ref. 35: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2013 ref. 84: Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har...
HFD 2014 ref. 2: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam i...
HFD 2014 ref. 26: Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2015 ref. 13: Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked...
HFD 2015 ref. 17: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt,...
HFD 2015 ref. 52: Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked...
HFD 2016 ref. 61: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett...
HFD 2017 ref. 1: Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
RÅ 1993 ref. 104: En person A drev konsultverksamhet inom managementområdet genom ett av honom helägt aktiebolag. I verksamheten redovisades inkomster av vissa uppdrag avseende A såsom ledamot av styrelserna i flera...
RÅ 1993 ref. 55: Ersättning som enligt avtal utbetalats till ett aktiebolag (fåmansbolag) för tjänster som dess hos bolaget anställde ägare under viss begränsad tid utfört som bl.a. verkställande direktör...
RÅ 1993 ref. 99: Aktierna i det tjänsteproducerande aktiebolaget X med mer än 1000 anställda och en årlig omsättning av ca en miljard kr ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer, som...
RÅ 1994 ref. 3: Bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt (beskattning av viss utdelning och reavinst som intäkt av tjänst) har ansetts inte tillämpliga på ett utländskt bolag. Förhandsbesked...
RÅ 1999 ref. 70: Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har en skattskyldig som avyttrat en del av sitt innehav av aktier i ett fåmansföretag ansetts berättigad att...
RÅ 2000 ref. 47: I fråga om huvudägare i ett fåmansföretag har det förhållandet att alternativregeln i 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt inte får tillämpas på utländska juridiska...
RÅ 2000 ref. 54: Riksskatteverket har först som motpart i Regeringsrätten framställt yrkande om tillämpning av lagen (1980:865) mot skatteflykt. Yrkandet har ansetts inte innefatta otillåten taleändring men däremot...
RÅ 2000 ref. 56: I ett aktiebolag bedriver aktieägarna olika delar av verksamheten. Alla aktier är av samma slag men enligt ett aktieägaravtal skall utdelningen variera beroende på lönsamheten i varje aktieägares...
RÅ 2001 ref. 12: Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i...
RÅ 2001 ref. 37: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av realisationsvinst på aktier i fåmansföretag (I och II). Förhandsbesked angående inkomsttaxering resp. inkomsttaxering 1992 och...
RÅ 2001 ref. 5: Aktier har inte ansetts kvalificerade vare sig hos en fysisk person, som äger ett aktiebolag och är verksam i ett kommanditbolag vari aktiebolaget är delägare (I), eller hos en fysisk person, som...
RÅ 2002 ref. 21: En person har vid tillämpning av 3 § 12 mom. femte stycket lagen om statlig inkomstskatt inte ansetts ha varit verksam i betydande omfattning i ett företag trots att han varit ensam ägare till och...
RÅ 2002 ref. 27: Uppskov med beskattning av realisationsvinst har ansetts kunna medges då en person bytt hälften av sina aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag samtidigt som den andra hälften av aktierna...
RÅ 2002 ref. 53: En delägare, tillika anställd, i ett fåmansföretag har utan inskränkning kunnat disponera företagets fritidshus. Hon har förmånsbeskattats för dispositionsrätten.
RÅ 2002 ref. 78: I samband med ett aktiebyte har den som avyttrat kvalificerade aktier anställts hos den som förvärvat dessa, varvid avtalats att den anställde hade att utge skadestånd motsvarande värdet av en del av...
RÅ 2003 ref. 44: Utbetald ersättning från ett dotterbolag har inte räknats in i löneunderlaget, vid beräkning av gränsbelopp enligt de särskilda reglerna för beskattning av småföretagare, för tid innan bolaget...
RÅ 2003 ref. 59: Fråga om tillämpningen av takregeln i 43 kap. 16 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 114: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga trots att den skattskyldige haft en fordran mot det bolag som lämnat lånet till honom som beloppsmässigt överstigit lånebeloppet. Synnerliga skäl att...
RÅ 2004 ref. 115: S.k. förbjudet lån har ansetts föreligga då den skattskyldiges invändning att utbetalning från bolag avsett ett uppdrag för detta inte haft stöd i utredningen i målet. Synnerliga skäl att underlåta...
RÅ 2004 ref. 116: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen bedömning av omständigheterna ansetts föreligga. Därvid har särskilt avseende fästs vid lånevillkoren...
RÅ 2004 ref. 124: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen när skattskyldig varit verksam i ett dotterföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2004 ref. 134: Vid tillämpning av reglerna om underlag för lättnadsbelopp och gränsbelopp får omkostnadsbeloppet inte bestämmas enligt schablonmetoden i 48 kap. 15 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående...
RÅ 2004 ref. 135: En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget....
RÅ 2004 ref. 2: Den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 b mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har endast ansetts åsyfta realisationsvinst på aktier i ett och samma fåmansföretag. Inkomsttaxering 1997 och 1998.
RÅ 2004 ref. 61: En person har inte ansetts verksam i betydande omfattning i sitt helägda fåmansbolag när den huvudsakliga verksamheten i bolaget bestått av kapitalförvaltning.
RÅ 2004 ref. 62: Ägare av aktiebolag har inte beskattats för ersättning som bolaget uppburit från helägt dotterbolag för arbete som ägaren utfört i dotterbolaget. Inkomsttaxering 1994, 1995 och 1996.
RÅ 2004 ref. 80: Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget....
RÅ 2005 ref. 21: Vid tillämpning av den s.k. basbeloppsregeln i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt har hänsyn tagits endast till sådana avyttringar som skall tas upp till beskattning enligt den lagen....
RÅ 2005 ref. 25: Ett antal delägare i ett aktiebolag (moderbolaget) har varit verksamma i ett dotterbolag men inte i moderbolaget. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § inkomstskattelagen har ansetts...
RÅ 2005 ref. 3: Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande omfattning är verksam vare sig i moderbolaget eller i dess dotterbolag, men däremot i ett annat fåmansföretag...
RÅ 2005 ref. 32: Vid fördelning av realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital enligt de s.k. 3:12-reglerna har hinder inte ansetts föreligga att använda schablonmetoden för beräkning av...
RÅ 2006 ref. 18: Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid försäljning av aktier i fåmansföretag har inte ansetts innebära att oriktig uppgift lämnats, eftersom de...
RÅ 2007 ref. 15: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag när verksamheten bestått av förvaltning av en fastighet och arbetsinsatsen endast omfattat ett fåtal timmar per år.
RÅ 2007 ref. 81: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade hos fadern och har ansetts kvalificerade även hos syskonen trots att de inte varit verksamma i företaget....
RÅ 2008 ref. 52: En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen ska bli tillämplig är att avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 §. En...
RÅ 2008 ref. 58: Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln vid beskattning av kapitalinkomst på aktier i fåmansföretag. Inkomsttaxering 2000.
RÅ 2009 ref. 53: Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer som alla är verksamma i betydande omfattning i företaget. Att en av delägarnas aktier är lagertillgångar, och delägaren därmed...
RÅ 2009 ref. 68: Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 11: Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
RÅ 2010 ref. 4: En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit verksam i företaget i betydande omfattning, kan vid tillämpning av 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte anses som utomstående...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation