lagen.nu

Fängelse

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fängelse är ett straff enligt 1 kap. 3 § och 26 kap. brottsbalken.

Fängelse innebär att den dömde frihetsberövas och tas in på anstalt minst 14 dagar och som mest på livstid.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fängelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (36)

NJA 1981 s. 318: Påföljd för grovt häleri har i visst fall bestämts till skyddstillsyn jämte fängelse. 28 kap 3 § BrB.
NJA 1981 s. 327: Fråga om utvisning på grund av brott. Tillika spörsmål om tillämpning av 34 kap 6 § 1 st BrB.
NJA 1981 s. 523: 20-åring har dömts till fängelse för bl a rån, förövat när han var 19 år. Vid bestämmande av straffets längd har 33 kap 4 § 1 st första meningen BrB tillämpats.
NJA 1983 s. 817: I dom varigenom tilltalad dömts till fängelse och utvisning har föreskrivits att den dömde skall i häkte avbida at "domen i ansvarsfrågan" vinner laga kraft mot honom. Sedan den dömde förklarat sig...
NJA 1984 s. 745: När det vid rymning inte kommer i fråga att välja en icke frihetsberövande påföljd, har fjorton dagars fängelse ansetts vara en i flertalet fall tillräcklig påföljd.
NJA 1986 s. 56: En person bröt uppsåtligen vid fyra tillfällen mot det s k låneförbudet i 12 kap 7 § aktiebolagslagen (1975:1385). Det sammanlagda beloppet av de lagstridiga lånen översteg bolagets egna kapital....
NJA 1987 s. 520: 19-åring, som är omhändertagen enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga och inskriven i yrkesskola, har medan han var 18 år i samband med rymningar från skolan begått ett...
NJA 1989 s. 382: Sedan den tilltalade återkallat fullföljd vadetalan mot en tingsrättsdom, varigenom han dömts till fängelse, har han i HD anfört besvär mot avskrivningsbeslutet. Beslutet att inhibera verkställighet...
NJA 1989 s. 870: Fråga om påföljd för två ynglingar, som gjort sig skyldiga till försök till rån när de var 17 respektive 18 år gamla.
NJA 1990 s. 159: En 17-åring, som har varit omhändertagen inom socialtjänsten och inskriven vid en yrkesskola, har i samband med rymningar från skolan begått ett stort antal brott, huvudsakligen förmögenhetsbrott....
NJA 1991 s. 471: Val av påföljd för rattfylleri.
NJA 1991 s. 498: Fråga om straffvärdet för olaga vapeninnehav avseende en Magnumrevolver. Tillämpning av bestämmelserna i 34 kap. 4 § andra st. brottsbalken om förverkande av del av villkorligt medgiven frihet.
NJA 1991 s. 633: Sedan TR dömt en tilltalad till fängelse en månad och felaktigt förklarat villkorligt medgiven frihet till en tid av en månad förverkad, har HovR:n, dit åklagaren fullföljt talan till den tilltalades...
NJA 1992 s. 590: Fråga om påföljd vid vägran andra gången att fullgöra militär grundutbildning.
NJA 1993 s. 456: Fråga om påföljd för en yngling som gjort sig skyldig till bl a tre rån när han var 16 år.
NJA 1993 s. 687: En person upprättade osanna fakturor som användes i bokföringen för ett bolag. Brottsligheten har bedömts som medhjälp till bokföringsbrott som är att anse som grovt. Tillika fråga om påföljd för...
NJA 1994 s. 153: Skyddstillsyn i förening med fängelse har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för ynglingar, 18 och 19 år gamla, som gjort sig skyldiga till gaturån.
NJA 1995 s. 708: Möjligheten enligt 28 kap 3 § BrB att förena dom på skyddstillsyn med fängelse har ansetts ej böra komma till användning vid rattfylleri jämte annan mindre allvarlig brottslighet.
NJA 1996 s. 173: Sedan en person dömts till fängelse 2 år 6 mån och verkställighet skett, har ansökan om resning med yrkande att påföljden bestäms till överlämnande till rättspsykiatrisk vård lämnats utan bifall...
NJA 1998 s. 162: Val av brottspåföljd för mord: fängelse eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård?
NJA 1998 s. 300: Fråga om påföljd för bokföringsbrott. 11 kap 5 § BrB.
NJA 1999 s. 769: Fråga om påföljd för artbrottslighet (bokföringsbrott, grovt brott, och skattebedrägeri) med ett straffvärde av fängelse tio månader.
NJA 2000 s. 190: Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse tre månader har särskilda skäl ansetts föreligga att döma till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.
NJA 2000 s. 195: Vid bokföringsbrott med ett straffvärde om fängelse sex månader har ansetts att det krävs alldeles särskilda skäl för att gå ifrån presumtionen för fängelse och i stället döma till villkorlig dom med...
NJA 2000 s. 314: Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har i visst fall ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 20-åring som gjort sig skyldig till bl.a. olaga frihetsberövande...
NJA 2001 s. 913: Fråga om påföljd för en flicka som före arton års ålder gjort sig skyldig till mened.
NJA 2005 s. 33: Grundlagskonform tillämpning av blankettstraffstadgande som har fängelse i straffskalan och som fylls ut av myndighetsföreskrifter.
NJA 2005 s. 690: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld.
NJA 2006 s. 582: Resning. Med stöd av 34 kap. 1 § första stycket 3 och andra stycket brottsbalken undanröjdes en tilltalads tidigare dom på skyddstillsyn förenad med fängelse och utdömdes fängelse som gemensam...
NJA 2008 s. 579: Fråga om förutsättningarna för omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid (I-III). I = Ö 2993-07, II = Ö 3016-07, III = Ö 2182-07.
NJA 2010 s. 358: Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansetts inte vara ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd.
NJA 2011 s. 872: Omvandling av fängelse på livstid i visst fall.
NJA 2013 s. 922: En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio månader. Med hänsyn till brottets straffvärde i förening med dess art har det ansetts varaoundgängligenpåkallat att en ådömd...
NJA 2015 s. 1024: En 18-åring har dömts för bl.a. våldtäkt. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffmätningsvärdet i förening med brottslighetens art har gjort...
RH 2003:37: Vid brott mot alkohollagen med ett straffvärde om fängelse sex månader har sådana alldeles särskilda skäl som krävs för att frångå presumtionen för fängelse och i stället döma till villkorlig dom med...
RH 2009:21: Hovrätten har funnit att en person som gjort sig skyldig till bl.a. förmögenhetsbrott och trafikbrott bör ådömas skyddstillsyn och fängelse som två separata påföljder. Att på så sätt ändra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation