lagen.nu

Expropriation

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett tvångsförvärv av äganderätten (eller vissa andra rättigheter) till en fastighet.

Reglerna om expropriation finns i expropriationslagen (ExprL).

Expropriation innebär vanligen att det är den fulla äganderätten till fastigheten som övergår, men en fastighet kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt. Fastighetsägaren behåller då äganderätten till fastigheten, men tvingas upplåta en nyttjande- eller servitutsrätt till densamma. (ExprL 1:1).

Expropriationen kan även gälla endast en avgränsad del av fastigheteten. Expropriationen framtvingar då en styckning av fastigheten.

Även vissa andra rättigheter till en fastighet kan exproprieras: Nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft och tomträtt (men inte vägrätt eller renskötselrätt) (ExprL 1:2).

Både staten, kommuner och enskilda kan begära expropriation genom ansökan till regeringen. I praktiken prövas expropriationsfrågor oftast av den lokala länsstyrelsen eller lantmäterimyndigheten. (ExprL 3:1)

Fastigheter som ägs av staten kan inte exproprieras.

För att expropriation ska beviljas krävs dels att den sker för ett berättigat ändamål. I ExprL 2 kap. finns en uttömande uppräkning av expropriationsändamål, exempelvis kommmunala behov av tätbebyggelse (ExprL 2:1), allmänt behov av transport eller annan kommunikation (ExprL 2:2), allmänna behov av elkraft (ExprL 2:3), utrymme för näringsverksamhet av stor betydelse (ExprL 2:4), m.fl.

Utöver detta ska även en proportionalitetsbedömning ske: Det krävs att ändamålet inte bör tillgodoses på annat sätt, samt att olägenheterna av expropriationen inte överväger de fördelar som kan vinnas genom den (ExprL 2:14). Eftersom expropriation är ett intrång i äganderätten krävs även enligt 2 kap. 18 § regeringsformen att expropriationen sker för tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den vars fastighet exproprieras ska ersättas ekonomiskt. Enligt huvudregeln ska ersättningen motsvara marknadsvärdet på fastigheten (ExprL 4:1). Om endast en del av fastigheten exproprieras ska ersättningen motsvara det minskade marknadsvärdet för den kvarvarande fastigheten.

Jämför: Fastighetsreglering, Konfiskering

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Expropriation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

NJA 1981 s. 1025: Expropriation. Fråga om ersättning till hyresgäst på grund av högre hyreskostnad för den bostad som anvisats honom i anledning av expropriationen.
NJA 1981 s. 933: I mål om ersättning på grund av expropriation för tätbebyggelse har 4 kap 2 § expropriationslagen (197(Fastighetsadress, uteslutet här)19) befunnits inte vara tillämplig i fråga om markvärdestegring...
NJA 1982 s. 757: Fråga om tillämpning av presumtionsregeln i 4 kap 3 § 1 st expropriationslagen.
NJA 1984 s. 93: Fråga om betydelsen i ersättningshänseende av att beträffande avstyckningsplaneområde meddelats tätbebyggelseförbud jämlikt 168 § byggnadslagen dels i fall av inlösen enligt 41 § byggnadslagen (I)...
NJA 1987 s. 585: I mål om expropriationsersättning har prövningstillstånd ej meddelats. Yrkande av expropriaten om jämkning av expropriationsersättningen enligt 4 kap 4 § 2 st expropriationslagen på grund av höjning...
NJA 1991 s. 655: Fråga vid fastighetsreglering om ersättning för tomtmark som enligt stadsplan är utlagd till gata, när marken stigit i värde på grund av förväntningar om delning av fastigheten. Även fråga om...
NJA 1992 s. 854: Sedan regeringen lämnat tillstånd till expropriation, har sakägaren begärt rättsprövning av tillståndsbeslutet enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Den exproprierande...
NJA 1994 s. 523: Bestämmelsen i 7 kap 3 § expropriationslagen (1972:719) har ansetts vara tillämplig på kostnad i högre rätt, då målet där rörde endast rättegångskostnad.
NJA 2000 s. 737: Fråga om ersättning enligt miljöskadelagen (1986:225) för s k minskat boendevärde under tiden för byggande av järnväg (Arlandabanan).
NJA 2004 s. 106: Fråga vid fastighetsreglering avseende uppdelning av en samfällighet på ägarfastigheterna huruvida regleringen är tillåtlig enligt 3 och 5 kap. FBL. Också fråga om fastighetsregleringen skulle...
NJA 2008 s. 510: Frågor om rätt till intrångsersättning för ledningsrätt avseende anläggningar för telekommunikation när ledningsrätten upplåtits i stället för tidigare nyttjanderätt (I-III).
RÅ 2001 ref. 80: Fråga om förutsättningarna för meddelande av s.k. förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen (1972:719). Rättsprövning av regeringsbeslut.
RH 2005:39: Vägmål. Del av jord- och skogsbruksfastighet togs i anspråk med vägrätt. Vägföretaget bedömdes medföra en värdehöjning för restfastigheten - s.k. företagsnytta - med hänsyn till uppkomna...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation