lagen.nu

Exekutiv försäljning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Exekutiv försäljning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (20)

NJA 1981 s. 459: Sedan utmätning skett av gäldenärs andel i fast egendom och av hans andel i pantbrev i egendomen, har vid exekutiv försäljning av hela fastigheten utmätningen av andelen i pantbrevet ej ansetts...
NJA 1983 s. 116: Utmätning skedde av fastighet och av pantbrev i fastigheten, varefter fastigheten försåldes exekutivt. Försäljningen vann laga kraft. Sedan fördelning av köpeskillingen ägt rum, anförde...
NJA 1983 s. 419: Sedan A åtkommit visst gods genom bedrägeri har B tagit sådan befattning med godset som varit ägnad att försvåra dess återställande till målsäganden. Vid prövning av målsägandens mot B förda talan om...
NJA 1984 s. 861: Två försök att sälja fastighet på exekutiv auktion har misslyckats. Sökanden - ett fastighetsfinansieringsaktiebolag - har begärt att en tredje auktion skall hållas och lovat att då köpa fastigheten...
NJA 1985 s. 365: Spörsmål huruvida siloanläggning utgjorde fastighetstillbehör. 2 kap 1 och 4 §§ JB. I besvärsmål rörande exekutiv försäljning av fastighet har avgörandet ansetts inte kunna grundas på omständighet...
NJA 1987 s. 954: Genom att kronofogdemyndighets beskrivning av exekutivt såld fastighet var bristfällig tillfogades köparen skada. Staten har ansetts ansvarig enligt 3 kap 2 och 3 §§ skadeståndslagen för försummelse...
NJA 1988 s. 332: Vid exekutiv försäljning av en fastighet under konkurs uppkom enligt 15 § 5 och 6 st lagen (1968:430) om mervärdeskatt en statens fordran på återföring av avdrag för ingående mervärdeskatt som...
NJA 1992 s. 6: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt...
NJA 1993 s. 228: Ett avtal varigenom hyresrätt upplåtits för hyresgästens livstid är ej att betrakta som ett avtal med obestämd hyrestid.
NJA 1993 s. 515: Vid utmätning av andel i fastighet, på vilken lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter är tillämplig, har förordnande om försäljning av hela fastigheten ansetts kunna...
NJA 1995 s. 112: Fråga huruvida kronofogdemyndighet vid exekutiv försäljning av en tavla gjort sig skyldig till fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap 2 § skadeståndslagen.
NJA 1996 s. 693: Sedan fastighet försålts exekutivt har nyttjanderättshavare i samband med avflyttning medtagit en vedspis. Bestämmelserna i 12 kap 38 § 1 st UB om vilken egendom som vid exekutiv försäljning följer...
NJA 2005 s. 425: A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med...
RH 1993:102: Fördelning av köpeskilling efter exekutiv auktion av fast egendom. Kronofogdemyndigheten har ur influtna medel tillagt stadshypoteksförening belopp motsvarande ersättning för ränte- och...
RH 1993:11: Ett handelsbolag, som inte var sakägare, överklagade en underhandsförsäljning av fast egendom under åberopande av att bolaget inte beretts tillfälle att avge något bud. Handelsbolaget har inte...
RH 1994:104: Bolag har inropat fastighet på exekutiv auktion och erlagt handpenning men har inte förmått betala resterande köpeskilling vid fördelningssammanträdet. Vid ny auktion har fastigheten sålts till ett...
RH 1994:98: Fel vid värderingen i samband med exekutiv försäljning av fastighet har inte ansetts utgöra sådant fel som i sig bör föranleda att försäljningen skall upphävas. - Även fråga om det varit sannolikt...
RH 1995:120: Exekutiv auktion beträffande fastigheter hade vid tre tillfällen ogiltigförklarats sedan klaganden eller denne närstående bolag såsom högstbjudande inropat fastigheterna och erlagt handpenning men...
RH 1995:138: Sedan en fastighet inropats på exekutiv auktion har gäldenären gjort gällande att avsevärt högre köpeskilling kunnat uppnås med hänsyn till att den mjölkkvot som tilldelats fastigheten inte beaktades...
RH 2015:27: En person som har ropat in en bostadsrätt vid exekutiv försäljning har haft rätt att överklaga försäljningen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation