lagen.nu

Exekutiv auktion

Ingen har skrivit en beskrivning av "Exekutiv auktion" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (14)

NJA 1985 s. 159: Vid förvärv av lös sak på exekutiv auktion har köparen ansetts redan genom själva inköpet vinna skydd mot utmätning för förre ägarens skuld.
NJA 1985 s. 304: A sålde en husvagn på kredit under förbehåll om återtaganderätt. Husvagnen utmättes hos B och såldes på exekutiv auktion till C. Vid den exekutiva auktionen iakttogs ej bestämmelserna i 9 kap 10 § UB...
NJA 1985 s. 97: Under äktenskap mellan makar med äktenskapsförord, enligt vilket egendom som vardera maken förvärvade skulle vara hans enskilda, inköptes en villafastighet i hustruns namn och meddelades lagfart å...
NJA 1987 s. 13: Konkursgäldenär har inte ansetts behörig att föra talan mot exekutiv auktion avseende konkursboet tillhörig fast egendom.
NJA 1987 s. 457: Den, vars inrop vid exekutiv auktion inte godtagits på den grund att det ansetts sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunde uppnås, har ansetts berättigad att överklaga beslutet, även om han...
NJA 1988 s. 283: Ett i grekiskt fartygsregister infört fartyg försåldes på exekutiv auktion i Sverige. Fråga huruvida en grekisk sjömanspensionskassa hade sjöpanträtt enligt svensk lag i fartyget till säkerhet för...
NJA 1992 s. 513: En exekutiv auktion har överklagats av gäldenären på bl a den grunden att ett högre pris kunnat uppnås. Av gäldenären i HovR:n gjord framställning om muntlig förhandling har ansetts böra bifallas,
NJA 1996 s. 351: Vid underrättelse enligt 12 kap 21 § UB till fastighetsägare om exekutiv auktion har kronofogdemyndigheten ansetts berättigad att använda sig av den adress som var aktuell i målet hos samma myndighet...
NJA 1997 s. 610: När förvärv av fast egendom sker genom inrop på exekutiv auktion skall förvärvet, vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, anses ha skett vid...
NJA 2006 s. 427: Fråga om hyresvärd haft rätt att återta hyresobjektet på grund av att hyresgästen övergett detta. 12 kap. 27 § JB.
NJA 2011 s. 792: Klagan över domvilla. Ska frågan om klagan fyller en praktisk funktion i visst fall prövas som en processförutsättning eller i sak?-Dödsbodelägarna i ett dödsbo, vars rätt var i fråga, har ansetts ha...
RH 1993:42: Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av kreditinstitutet A. Fordran enligt det ena skuldebrevet har därefter överlåtits till kreditinstitutet B, varvid även pantbrevet...
RH 1994:22: Hyresintäkter från fastighet, som sålts på exekutiv auktion och som belöper på tid efter tillträdesdagen, har ansetts tillkomma köparen endast i den mån de förfallit till betalning efter...
RH 1994:35: Vid exekutiv försäljning av fastighet har sakägare att närvara vid auktionen för att bevaka sina intressen och kan inte i efterhand hävda att vissa förhandsuppgifter angående godtagbar köpeskilling...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation