lagen.nu

Exekutionstitel

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En handling (exv domstols dom) som möjliggör verkställighet av en skuld eller annan förpliktelse.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Exekutionstitel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (11)

NJA 1983 s. 362: Försäkringskassas beslut enligt 13 § 1 st lagen (1964:143) om bidragsförskott att återkräva för mycket utbetalat belopp har ansetts ej utgöra exekutionstitel. 13 § lagen (1981:775) om införande av UB.
NJA 1986 s. 426: Varken domstols fastställande av rättshjälpsavgift enligt 28 § rättshjälpslagen eller avräkningsbesked som upprättats enligt 30 § samma lag har ansetts utgöra exekutionstitel innefattande ålagd...
NJA 1989 s. 519: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd mervärdeskatt. 2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
NJA 1991 s. 363: Sedan försäkringskassa beslutat om återbetalningsskyldighet av utgivna bidrag, har försäkringsrätt i dom lämnat besvär över beslutet utan bifall. Fråga om domen utgör exekutionstitel.
NJA 1991 s. 51: En TR har i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan den vunnit laga kraft ansetts kunna...
NJA 1996 s. 202: Allmän domstol har ansetts behörig att pröva fordran som avser krav på återbetalning av utbetalat omställningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till...
NJA 2001 s. 22: Sedan Jordbruksverket beslutat att en jordbrukare skulle återbetala uppburet omställningsstöd, överklagade jordbrukaren trots förbud häremot i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och...
NJA 2006 s. 657: Fråga om hinder mot utmätning enligt 3 kap. 21 § andra stycket utsökningsbalken.
NJA 2008 s. 560: Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.
NJA 2008 s. 792: Fråga om verkställighet av stadfäst förlikning i mål om klander av bodelning.
NJA 2013 s. 413: Sedan Försäkringskassan beslutat om återkrav av utbetalad ersättning har en förvaltningsrätt, efter överklagande av den enskilde, angett vilket belopp som ska betalas tillbaka.-Om ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation