lagen.nu

Entreprenad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Entreprenad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Entreprenad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (32)

AD 1997 nr 81: Ett företag A i fastighetsbranschen sade upp två arbetstagare som hade till uppgift att bedriva fastighetsskötsel och städning i ett A tillhörigt bostadsområde. Företaget A uppdrog därefter åt ett...
AD 1998 nr 112: Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar? - Även fråga om...
AD 2010 nr 25: Fråga huvudsakligen om det har skett en övergång av verksamhet mellan två byggföretag.
NJA 1983 s. 302: Tillämpning av 50 kap 23 § RB.
NJA 1983 s. 808: Vid försäljning av en fastighet med en inte helt färdigställd bostadsbyggnad togs i det på säljarsidan upprättade köpekontraktet in en bestämmelse om att köparen skulle överta "säljarens rättigheter...
NJA 1984 s. 795: Ett entreprenadavtal hänvisar till ett s k husbyggnadsavtal, slutet mellan entreprenören och kommunen, vilket i sin tur innehåller en hänvisning till 1972 års allmänna entreprenadbestämmelser (AB...
NJA 1985 s. 654: Fråga om prövningstillstånd i HovR. Sedan köpare av ett småhus har betalat en preliminär köpeskilling och en del av beloppet återbetalats i enlighet med vissa bestämmelser om kostnadsreglering i ett...
NJA 1987 s. 243: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i entreprenad har - enligt 1862 års preskriptionsförordning - ansetts löpa från den dag slutbesiktning slutförts. Tillika spörsmål om...
NJA 1987 s. 763: I avtal om köp av fast egendom och om entreprenad bestämdes en köpeskilling som beräknades med länsbostadsnämndens preliminära lånebeslut som underlag. Sedan nämnden i slutligt beslut fastställt ett...
NJA 1989 s. 629: Fråga om skrivbyrås ambulerande verksamhet skall anses utgöra olaga arbetsförmedling.
NJA 1989 s. 773: I avtal om byggnadsentreprenad, på vilket Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är köpare (ABS 80) var tillämpliga, var bestämt att köpeskillingen skulle erläggas när...
NJA 1990 s. 24: Ett i entreprenadavtal använt uttryck "samtliga arbeten" har ansetts omfatta även sådana arbeten som efter entreprenadens godkännande vid slutbesiktning skulle utföras för att rätta till de vid denna...
NJA 1992 s. 130: Fråga om byggnadsentreprenör gjort sig skyldig till sådan grov vårdslöshet som avses i 5 kap 8 § i Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 72).
NJA 1992 s. 143: Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i entreprenadavtal mellan byggbolag och bostadsrättsförening. Tillika fråga om tillämpning av grunderna för 18 kap 3 § 2 st RB.
NJA 1996 s. 252: Vid byggnadsentreprenad har en s k spärrförbindelse upprättats varigenom kredittagare överlåtit en del av kreditbeloppet (spärrbeloppet) till entreprenadföretaget som säkerhet. Tjänsteman hos...
NJA 1997 s. 44: Sedan avtal träffats om generalentreprenad på löpande räkning har generalentreprenören avtalat med underentreprenör om visst utförande av takarbeten. Föreskrifterna i avtalet med underentreprenören...
NJA 1999 s. 71: Fråga om rätt för landsting att häva ett entreprenadavtal rörande ambulanssjukvård med hänvisning till att entreprenören i väsentlig omfattning åsidosatt skyldigheten att tillhandahålla god vård.
NJA 2001 s. 177: Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för...
NJA 2002 s. 630: Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej...
NJA 2005 s. 205: En konsument har i tvist med en näringsidkare ansetts ha bevisbördan för uppgiften att ett avtal om entreprenad på löpande räkning innefattat ett s.k. takpris. (Jfr 2001 s. 177.) (Målet avgjort av...
NJA 2007 s. 758: Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats...
NJA 2009 s. 388: Vid en entreprenad, som benämnts generalentreprenad och där standardformuläret AB 72 använts, har entreprenören åtagit sig viss projektering, och i entreprenadkontraktet har angetts att entreprenören...
NJA 2010 s. 629: Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta överstigande skada och om...
NJA 2012 s. 597: Kontraktstolkning samt konkurrerande skadeorsaker. En entreprenör har ansetts skyldig att utge förseningsvite, som har kopplats till anläggningens idrifttagande, fastän idrifttagandet skulle ha...
NJA 2014 s. 960: Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för...
NJA 2015 s. 1040: Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande...
NJA 2015 s. 3: Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom...
NJA 2015 s. 862: Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).
RH 1996:116: I entreprenadtvist hävdar den ena parten att fast pris avtalats medan motparten hävdar att uppdraget skett på löpande räkning. Fråga om hur bevisbördan skall placeras mellan parterna.
RH 2001:4: Om tolkningen av entreprenadhandlingar med delvis olika innehåll vid tvist om ett visst arbete ingått i entreprenaden.
RH 2001:77: Fel hos tjänst. Fråga om tjänsten utförts fackmässigt och om försummelse att underrätta beställaren om förhållanden av betydelse för denne har medfört att tjänsten skall anses felaktig.
RH 2004:83: I en tvist om priset för en byggnadsentreprenad har näringsidkaren/entreprenören ansetts ha uppfyllt beviskravet för att fast pris inte hade avtalats med beställaren/konsumenten trots att något...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation