lagen.nu

Egenmäktigt förfarande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Egenmäktigt förfarande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (12)

NJA 1982 s. 621: I syfte att skapa politisk opinion mot tilltänkt förvaring i urberget av radioaktivt avfall från kärnkraftsindustrin hindrade en grupp personer tillhörande en s k aktionsgrupp, "Rädda Voxnadalen",...
NJA 1983 s. 662: Strejkande arbetstagare, som befann sig på sin arbetsplats (en inhägnad hamnterminal), utnyttjade sin vistelse där för att störa arbetsgivarföretagets verksamhet genom åtgärder som innefattade...
NJA 1989 s. 398: I mål om ansvar för egenmäktigt förfarande - olovlig besittningsrubbning beträffande en av två sambor gemensamt ägd bil - har den tilltalade frikänts, då han misstagit sig angående ägarförhållandena.
NJA 1990 s. 315: Fråga om brottsrubricering och påföljd när någon genom inbrott trängt in i annans bostadslägenhet.
NJA 1991 s. 117: Fråga om rättsvillfarelse beträffande äganderätten vid stöld. Tillika fråga om gränsdragningen mellan egenmäktigt förfarande och självtäkt.
NJA 1993 s. 480: Tillgrepp av pass har ansetts inte utgöra stöld utan egenmäktigt förfarande.
NJA 2000 s. 302: Fråga om ansvarsbefrielse på grund av nöd, när enskilda personer sökt hindra skogsavverkning på ett område för vilket länsstyrelsen två dagar senare utfärdat ett avverkningsförbud.
NJA 2007 s. 345: Tillgrepp av registreringsskylt till bil har ansetts inte utgöra stöld.
RH 1995:40: Fråga om ansvar för egenmäktigt förfarande vad gäller fastighet. En fastighet med därpå uppfört bostadshus och ett större uthus ägdes gemensamt av mannen och kvinnan i ett samboförhållande. I uthuset...
RH 2000:52: Vid tillgrepp i förening med våld, begånget under rus, har tillägnelseuppsåt inte ansetts föreligga, och gärningen har bedömts som egenmäktigt förfarande, grovt brott. Påföljden har, utan hinder av...
RH 2000:67: En person, A, ansågs företräda innehavaren av enskild fiskerätt och härigenom ha behörighet enligt 47 § fiskelagen (1993:787) att ta i beslag bl.a. fiskeredskap hos den som ertappades med att...
RH 2004:24: Allmän plats för vilken lokala trafikföreskrifter utfärdats hade enligt ett arrendeavtal upplåtits för parkering för endast vissa taxibolags bilar. Förare av taxibil som parkerat på området och som...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation