lagen.nu

Eftertaxering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Eftertaxering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (20)

HFD 2012 ref. 65: Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.
HFD 2013 ref. 51: Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.
HFD 2014 ref. 14: Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.q
NJA 1986 s. 655: Ett aktiebolag blev enligt 4 p 1 st övergångsbestämmelserna till lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag avfört ur aktiebolagsregistret och var därmed upplöst. Med anledning av...
RÅ 1993 ref. 1: Skattskyldig har under ett visst beskattningsår erhållit räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen med belopp som översteg den ränta som erlagts detta år. Skyldighet har ej ansetts...
RÅ 1993 ref. 28: Enligt 4 kap. 17 § 3. taxeringslagen (1990:324) kan eftertaxering ske när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av bl.a. allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat...
RÅ 1993 ref. 58: I samband med en OTC-registrering av ett aktiebolag har anställda erbjudits köpa aktier i bolaget till samma pris och på samma villkor som leverantörer och allmänheten. Anställda och leverantörer...
RÅ 1993 ref. 67: En person som till följd av en tidigare anställning var bunden av en skadeståndssanktionerad konkurrensklausul påbörjade tillsammans med andra personer en rörelse i handelsbolagsform. Sedan han...
RÅ 1994 ref. 85: Fråga om stöd i olika former som av ett svenskt aktiebolag utgetts till dotterbolag i utlandet utgjort omkostnader i moderbolagets rörelse. Också fråga om tillämpning av den s.k. felprisregeln i 43 §...
RÅ 1995 ref. 11: En skattskyldig underlät att vid 1980 års taxering redovisa en utgående varufordran. Sedan betalning influtit nästföljande beskattningsår och även denna lämnats oredovisad har hinder inte funnits...
RÅ 1996 ref. 1: Den omständigheten att ett aktiebolag gett ut aktier utan ny betalning (fondemission) har - med hänsyn till tidigare genomförd nyemission - inte ansetts utgöra hinder mot att medge bolaget s.k....
RÅ 1998 ref. 9: I aktiebolagsrättslig praxis har i vissa fall lån från ett aktiebolag till aktieägaren ansetts böra behandlas som vinstutdelning om aktieägaren inte haft förmåga att återbetala lånet. I ett mål...
RÅ 1999 ref. 17: Uppgift i deklaration om marknadsvärdet på fastighet har inte ansetts utgöra sådant oriktigt meddelande som krävs för eftertaxering. Påförd eftertaxering och skattetillägg har därför undanröjts.
RÅ 2002 ref. 57: Fråga om förutsättningar för mellandom i mål om eftertaxering för inkomst.
RÅ 2004 ref. 13: Fråga i mål om eftertaxering för inkomst dels om innebörden av kammarrättens dom, dels - i sak - om tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (jfr 14 kap. 19 §...
RÅ 2004 ref. 51: Fråga om beslut om eftertaxering varit uppenbart oskäligt. Eftertaxering 1995 och 1996.
RÅ 2005 ref. 58: En skattskyldig som inte i rätt tid gett in självdeklaration har inte ansetts kunna eftertaxeras på grund av utebliven deklaration när deklaration väl getts in.
RÅ 2006 ref. 25: Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.
RÅ 2009 ref. 40: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).
RÅ 2010 ref. 67: Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation