lagen.nu

Effektlandsprincipen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Lagen i det land där handlandet får effekt ska gälla.

En offentligrättslig princip för lagval som säger att frågan huruvida ett visst lands lag ska följas när det är fråga om handlande som sträcker sig över landsgränserna ska avgöras med ledning om handlandet får effekt i detta land.

Ett exempel finns inom marknadsrätten, där man bedömer om marknadsföringen särskilt riktas till en svensk publik. Om så är fallet, anses den svenska marknadsföringslagen tillämplig, även om den utförs av ett utländskt företag.

Motsatsen är ursprungslandsprincipen, som används i E-handelsdirektivet.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

MD 2015:7: Marknadsföring av vin, genom direktadresserade postförsändelser med visst innehåll till svenska konsumenter som varit äldre än 25 år utan att mottagarna av marknadsföringen begärt detta, har inte...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation