lagen.nu

Editionsplikt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling.

Man kan skilja på processuell editionsplikt, en skyldighet att visa upp en skriftlig handling om den kan utgöra bevis i en rättegång, och materiell editionsplikt, där skyldigheten grundas på ett avtalsförhållande eller liknande mellan parter. En domstol kan förelägga den som är skyldig att lämna ut eller visa upp handlingen att vid vite göra det (editionsföreläggande).

Exempel på editionsplikter finns i RB 38:2 (processuell) respektive RB 38:3 eller 18 § MBL (materiell)

Vidare läsning

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2004 nr 57: Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som var anställd hos Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik som s.k. trygghetsansvarig. Till stöd för avskedandet åberopades bl.a. att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation