lagen.nu

Editionsföreläggande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Editionsföreläggande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Editionsföreläggande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

AD 2001 nr 67: Sedan en arbetstagare hos Europeiska Kommissionen med placering vid dess kontor i Stockholm avskedats, väckte arbetstagaren talan vid tingsrätten med yrkanden om skadestånd på grund av avskedandet....
NJA 1982 s. 650: Ansökan om editionsföreläggande för upptagande av bevis till framtida säkerhet, som direkt motiverats av önskemålet att kunna fastställa den blivande motpartens identitet, har i visst fall bifallits.
NJA 1987 s. 742: Talan får ej föras mot TR:s under rättegång meddelade beslut enligt 38 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740) att sekretessbelagda allmänna handlingar skulle tillhandahållas domstolen.
NJA 1988 s. 652: I mål om ersättning för royalty yrkade den ena parten editionsföreläggande för motparten. Den med yrkandet avsedda handlingen har funnits kunna antas ha betydelse som bevis. Handlingen har bedömts...
NJA 1995 s. 347: En banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera legitimationshandlingar vid kontantuttag har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken...
NJA 1998 s. 590: Fråga om skyldighet för bank att i mål om krav på betalning tillhandahålla hos banken förvarade skriftliga handlingar. 38 kap 2 § RB. (I och II.)
NJA 1999 s. 469: En banks tio år gamla interna kreditinstruktion har ansetts utgöra företagshemlighet. Yrkande om editionsföreläggande för banken beträffande instruktionen har avslagits.
NJA 2000 s. 648: Fråga om rätt att överklaga ett editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 § rättegångsbalken.
NJA 2003 s. 107: Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap. 3 § 2 st. 5 tryckfrihetsförordningen angivna undantaget från tystnadsplikt kan tillämpas vid editionsföreläggande, dels om...
NJA 2005 s. 76: Fråga om tillämpning i resningsärende av bestämmelsen om editionsföreläggande i 38 kap. 8 § rättegångsbalken jämförd med 36 kap. 5 § samma balk.
NJA 2005 s. 832: Beslut om skyldighet att förete skriftlig handling vid viss tidpunkt är inte utan särskilt förordnande verkställbart förrän beslutet vunnit laga kraft även om den angivna tidpunkten inträtt...
RH 1993:162: Person som ansökt om edition har ansetts ha som primärt syfte endast att utreda vad som faktiskt förekommit. Ansökan har då lämnats utan bifall.
RH 1996:121: Fråga om vilket stöd domstol bör kräva för en advokats invändning att hinder mot editionsföreläggande föreligger.
RH 1997:109: Utan hinder av hyresnämnds och hovrätts prövning enligt hyresförhandlingslagen av en förhandlingsöverenskommelse angående hyra, har en hyresgäst ansetts berättigad att, såvitt gäller hans egen hyra,...
RH 1997:18: Fråga huruvida yrkande om editionsföreläggande, som framställs först i hovrätten, kan avvisas med stöd av grunderna för 50 kap 25 § tredje stycket rättegångsbalken har besvarats nekande.
RH 1997:46: Editionsföreläggande mot bank.
RH 2007:50: Yrkande i mål om klander av skiljedom om förpliktande för skiljemännen att utge vissa handlingar, bl.a. anteckningar och utkast till skiljedom, har lämnats utan bifall.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation