lagen.nu

E contrario

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Motsatsvis tolkning, att genom att se vad som är förbjudet i lagtexten motsatsvis kan sluta sig till vad som är tillåtet.

Det är viktigt att komma ihåg att e contrario är en tolkningsmetod som inte alltid kan användas. Förbud kan exempelvis finnas i andra lagar, praxis kan ha fastslagit att en regel inte får tolkas e contrario och detta kan även anges i förarbetena till lagen.

Exempel: "Barn under 12 år får inte komma in i parken." E contrario: Barn över 12 år får komma in i parken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation