lagen.nu

EU-rätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

EU-rätt syftar på den samling rättsakter, som är upprättade genom samarbetet mellan de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). Unionen är unik bland andra internationella organisationer eftersom den har ett komplext och högt utvecklat system av interna rättsakter, som har direkt verkan inom rättssystemet hos de enskilda medlemsstaterna.

EU-rätten omfattar, till skillnad från EG-rätten, även beslut inom Europeiska unionens tre pelare, som inkluderar gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) respektive polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet EU-rätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (57)

AD 2011 nr 3: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som uppnått viss ålder och viss sammanhängande anställningstid rätt till ett års uppsägningstid när han eller hon sägs upp av...
HFD 2012 ref. 21: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.
HFD 2012 ref. 28: Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett offentligt anbudsförfarande enligt EU:s lufttrafikförordning har ansetts överklagbart hos förvaltningsdomstol.
HFD 2012 ref. 29: Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.
HFD 2012 ref. 30: Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 43: Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.
HFD 2012 ref. 44: Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och...
HFD 2012 ref. 48: Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig (I och II).
HFD 2012 ref. 5: Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 52: Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 53: Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående...
HFD 2012 ref. 56: Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).
HFD 2012 ref. 68: Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 71: Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2012 ref. 73: Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 12: Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri.
HFD 2013 ref. 25: EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de...
HFD 2013 ref. 31: Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.
HFD 2013 ref. 32: Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 36: En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.
HFD 2013 ref. 61: Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
HFD 2013 ref. 65: Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 78: Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.
HFD 2013 ref. 79: Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 1: En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.
HFD 2014 ref. 14: Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.q
HFD 2014 ref. 18: Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat (I och II).
HFD 2014 ref. 20: Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 29: Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011.
HFD 2014 ref. 49: Fråga om vad som kan anses vara ”ringa fall” i ett mål om upphandlingsskadeavgift.
HFD 2014 ref. 52: Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd.
HFD 2014 ref. 53: Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått...
HFD 2014 ref. 6: Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och då inte är folkbokförd i Sverige omfattas inte av 14 § folkbokföringslagen. Även fråga om bestämmelserna i 3 § i lagen...
HFD 2014 ref. 64: Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande...
HFD 2014 ref. 71: Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2014 ref. 73: Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2014 ref. 8: Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.
HFD 2014 ref. 82: Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för att meddela bevis om specialistkompetens när en läkare från en annan medlemsstat i EU genomgått specialiseringsutbildning i...
HFD 2015 ref. 15: Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.
HFD 2015 ref. 2: Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen.
HFD 2015 ref. 22: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits...
HFD 2015 ref. 29: En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med...
HFD 2015 ref. 33: Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt...
HFD 2015 ref. 34: En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
HFD 2015 ref. 60: Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående...
HFD 2015 ref. 63: Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det...
HFD 2015 ref. 75: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd.
HFD 2015 ref. 79: Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv.
HFD 2017 ref. 44: Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.
HFD 2017 ref. 57: Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen...
HFD 2017 ref. 7: Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.
MIG 2012:15: Kravet på sjukförsäkring i 3 a kap. 3 § 4 utlänningslagen har inte ansetts diskriminerande mot minderåriga unionsmedborgare utan ska tillämpas i enlighet med sin lydelse. Då det inte var visat att...
RH 2010:67: Stockholms tingsrätt har ansetts vara en sådan särskild domstol som avses i 10 kap. 19 § rättegångsbalken när talan avser intrång i gemenskapsformgivning.
RH 2010:72: En utländsk juridisk person, som enligt lagen om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader skulle vara skyldig att ställa sådan säkerhet, väckte tillsammans med en...
RH 2011:70: Fråga om påföljd och utvisning när det gäller EU-medborgare som dömts för grov stöld i form av bostadsinbrott; särskilt angående betydelsen av återfall i brott.
RH 2014:41: Med beaktande av likabehandlingsprincipen inom EU-rätten ansåg hovrätten att det inte fanns förutsättningar att häkta en EU-medborgare på grund av flyktfara, när denne blev dömd till fängelse tre...
RH 2016:79: När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott som en överfallsvåldtäkt är det i allmänhet en indikation på att personen även i framtiden kan vara beredd att begå...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation