lagen.nu

EG-rätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet EG-rätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (60)

NJA 2007 s. 227: Bestämmelsen i 8 § smugglingslagen om "tull, skatt eller annan avgift" har befunnits tillämplig i fråga om en i EG-förordningen nr (EEG) 1470/2001 föreskriven antidumpningstull. Det har ansetts...
RÅ 2003 ref. 102: Ersättning i utländsk valuta för försålda varor har till den del den motsvarar den allmänt vedertagna säljkursen för valutan ansetts ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt. Den ersättning...
RÅ 2003 ref. 36: Ett moderbolag, som var skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, har inte ansetts ha rätt till avdrag för ingående skatt som hänförde sig till tjänster som av utomstående...
RÅ 2003 ref. 65: Tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör en familjeförmån enligt artikel 4.1 h i förordning (EEG) nr 1408/71. Till följd härav har en...
RÅ 2003 ref. 71: Att försäljningstillståndet för ett direktimporterat läkemedel återkallats på begäran av innehavaren utgjorde inte grund för att återkalla parallellimportörers tillstånd avseende samma läkemedel när...
RÅ 2003 ref. 72: Undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet omfattar inte mottagande och vidarebefordran av order till fondkommissionärer mot ersättning (s.k....
RÅ 2003 ref. 84: Uttag av kartavgift i ärende om visst jordbruksstöd har ansetts strida mot gemenskapsrätten.
RÅ 2003 ref. 96: Vid tillämpningen av de bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilka den som beger sig till annat EU-land för att under högst tre månader söka arbete där under vissa förutsättningar...
RÅ 2004 ref. 111: En i Tyskland bosatt person som uppburit tjänsteinkomst vid en månads arbete i Sverige och inte haft andra skattepliktiga inkomster i hemlandet har medgivits grundavdrag som vid bosättning i Sverige...
RÅ 2004 ref. 139: Fråga om förutsättningar förelåg för ändring av en ansökan om arealstöd efter ansökningstidens utgång.
RÅ 2004 ref. 28: Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premier som erläggs för en försäkring som tagits hos ett utländskt försäkringsföretag men som i övrigt uppfyller alla krav på att...
RÅ 2004 ref. 41: En i Sverige försäkrad person har enligt artiklarna 49 och 50 i EG-fördraget rätt till ersättning från den svenska sjukförsäkringen för kostnader för sjukhusvård (I) och tandvård (II) som...
RÅ 2004 ref. 45: En häst, som köps från en privatperson (annan än uppfödaren) och som efter träning till ridhäst säljs vidare, är att betrakta som en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § mervärdesskattelagen....
RÅ 2004 ref. 53: Föreskrifter utfärdade av Arbetsmarknadsstyrelsen om beräkning av arbetslöshetsersättning till företagare har i ett visst hänseende ansetts strida mot gemenskapsrätten.
RÅ 2004 ref. 60: Skattskyldig har medgivits avdrag för ingående skatt på förvärv av tjänster i samband med utgivning av konvertibla skuldebrev och nyemission av aktier. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2004 ref. 65: En säljares felaktiga debitering av svensk mervärdesskatt för varor som inte omsatts i Sverige ger, oavsett de närmare omständigheterna, inte köparen rätt till avdrag för ingående skatt enligt 8 kap....
RÅ 2004 ref. 7: Tidning som i allt väsentligt innehåller annonser, varav merparten från privatpersoner, har ansetts huvudsakligen ägnad åt reklam, varför bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen...
RÅ 2004 ref. 84: Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att...
RÅ 2004 ref. 86: Att förvägra en person, som är bosatt och skattskyldig i Sverige men arbetar i Danmark, avdrag för avgift till dansk arbetslöshetskassa har ansetts strida mot gemenskapsrättens regler om fri...
RÅ 2004 ref. 95: Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning har ansetts motsvara EG-domstolens krav.
RÅ 2004 ref. 96: En person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet...
RÅ 2005 ref. 13: Ett bussbolag har inte ansetts skattskyldigt enligt lagen om alkoholskatt för alkoholvaror som påträffats i bolagets buss vid inresor till Sverige från ett annat EU-land, när det inte kunnat...
RÅ 2005 ref. 2: Regeringens beslut om godkännande av vissa bekämpningsmedel har upphävts, eftersom godkännandet var förenat med sådana villkor om behörighetsklass som befunnits oförenliga med gällande EG-direktiv.
RÅ 2005 ref. 30: Regeringsrätten har i ett beslut, varigenom prövningstillstånd inte meddelats, lämnat en motivering till att den av klaganden i målet ställda EG-rättsliga frågan inte inverkat på beslutet.
RÅ 2005 ref. 50: Jordbruksverket saknar rätt att från en beviljad arealersättning avräkna en fordran avseende återbetalning av utbetalt miljöstöd för ekologisk odling, när mottagaren bestrider återkravet och något...
RÅ 2005 ref. 54: Trots att ett regeringsbeslut om avslag på en ansökan om tillstånd att anordna vadhållning ansetts innehålla en missvisande och ofullständig motivering har beslutet inte upphävts eftersom utgången...
RÅ 2005 ref. 88: I ett mål om utlämnande av allmänna handlingar som en svensk myndighet har fått som led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv har det företag från vilket handlingarna härrör inte tillåtits träda in...
RÅ 2006 ref. 19: Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har rätt till avdrag för mervärdesskatten på avgifter som erlagts för noteringen av bolagets aktier (I) och på förvärv av...
RÅ 2006 ref. 31: Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren....
RÅ 2006 ref. 32: Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå har beaktats tid då den försäkrade såsom arbetstagare har omfattats av...
RÅ 2006 ref. 38: En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp,...
RÅ 2007 ref. 28: Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.
RÅ 2007 ref. 45: Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 6 § andra...
RÅ 2007 ref. 52: Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser befunnits oförenliga med gemenskapsrätten. Förhandsbesked.
RÅ 2007 ref. 55: Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus...
RÅ 2007 ref. 77: De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.
RÅ 2007 ref. 83: En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.
RÅ 2008 ref. 40: Bestämmelserna om avdrag för skatt i 32 § första stycket 4 lagen om tobaksskatt gäller även varor (snus) som förts till frizon eller frilager i annat EU-land än Sverige.
RÅ 2008 ref. 44: Begränsningen av skattefriheten för utdelning enligt 42 kap. 16 och 16 a §§ inkomstskattelagen (Lex Asea) till att avse utdelning från företag hemmahörande i en EES-stat eller i en stat med vilken...
RÅ 2008 ref. 48: Tulltillägg kan påföras under samma tid som betalningsskyldighet för tull kan åläggas. Beslut om tulltillägg behöver inte fattas samtidigt med beslutet att påföra tull.
RÅ 2008 ref. 79: Fråga om förfarandet vid upphandling av konstnärliga tjänster.
RÅ 2009 ref. 33: Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av förlusten har ansetts strida mot EG-rätten.
RÅ 2009 ref. 35: En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksamhet för vilken det överlåtande företaget varit och det övertagande företaget blivit skattskyldigt. Även fråga om avdrag för...
RÅ 2009 ref. 40: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).
RÅ 2009 ref. 49: Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos...
RÅ 2009 ref. 54: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej...
RÅ 2009 ref. 56: Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
RÅ 2009 ref. 70: Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts kunna ske med e-post. Den upphandlande myndigheten ansågs ha lämnat underrättelsen den dag då besked därom sändes till...
RÅ 2009 ref. 83: De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen...
RH 1994:128: Sedan videofilmkassetter inköpts i och importerats från England och därefter salubjudits här i landet, har de tagits i beslag på grund av misstanke om upphovsrättsintrång. Frågor om EES-avtalets...
RH 1995:49: Särskild rättsverkan i form av straffskatt enligt lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. har inte ansetts förenlig med EG-rättslig reglering av punktskatter på alkohol. Yrkande om...
RH 1996:37: En arbetstagare har inte, fastän lönegarantilagen av hovrätten i målet befunnits strida mot gällande EG-direktiv, ansetts kunna grunda sin talan mot staten om att utfå lönefordran enligt...
RH 1997:60: Fråga om det har någon betydelse för giltigheten av torskfiskeförbud som meddelats genom förordning att Sverige inte underrättat EEC om torskfiskeförbudet trots att Sverige vid förhandlingar med EEC...
RH 1998:1: EG-domstolens dom i det s.k Franzénmålet har inte ansetts utgöra hinder mot att döma för varusmuggling och försök till sådant brott avseende större partier av spritdrycker.
RH 1998:35: Färdskrivare har krävts för fordon som faktiskt används för transport av högst sju passagerare när det inte framgått att fordonet byggts om på sådant sätt att det inte längre kunde anses vara lämpat...
RH 2000:43: Ett fordons faktiska konstruktion och användning har ansetts vara avgörande för om krav på färdskrivare förelegat eller inte. Invändning om att en lastbil efter ombyggnad var att anse som en...
RH 2005:49: Fråga om kravet enligt 4 kap. 10 § första stycket trafikförordningen på att använda bilbälte vid färd på väg avser även fyrpunktsbälten i de fall då ett sådant bälte har monterats i en personbil som...
RH 2005:5: Beslag av 30 flaskor vin, som från Sverige beställts via Internet från en spansk vinfirma och transporterats hit med ett självständigt transportföretag, har hävts. Rättsläget när det gäller frågan,...
RH 2007:67: Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet vid konsumenttvister har ansetts tillämpliga på en tvist med anledning av ett avtal om utbildning. En före detta student har därför haft...
RH 2010:23: Artiklarna 5.1 och 5.3 i Bryssel I-förordningen angående forum vid avtalstvist och skadeståndstvist har ansetts kunna åberopas vid negativ fastställelsetalan. Ingen av bestämmelserna har emellertid...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation