lagen.nu

EES

Ingen har skrivit en beskrivning av "EES" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet EES finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (33)

6 § Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
1 kap. 1 § 6 st Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
1 § Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
2 § 3 st Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
2 § 5 st Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
2 § 1 st 10 p Revisorslag (2001:883)
2 § 8 st Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
1 kap. 5 § 1 st 5 p Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
5a § Produktsäkerhetslag (2004:451)
1 kap. 1 § 1 st 4 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder
1 § Lag (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens
1 kap. 10 § 1 st 3 p Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
1 kap. 3b § Utlänningslag (2005:716)
1 kap. 3 § 1 st 5 p Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
1 kap. 3 § Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens
1 kap. 5 § 8 st Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
3 kap. 19 § Fordonsförordning (2009:211)
7 kap. 3 § Fordonsförordning (2009:211)
1 kap. 12 § 1 st 3 p Försäkringsrörelselag (2010:2043)
1 kap. 1 § Lag (2010:751) om betaltjänster
1 kap. 3 § 2 st Lag (2011:725) om behörighet för lokförare
1 kap. 2 § 1 st 3 p Lag (2011:755) om elektroniska pengar
1 § Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1 kap. 11 § 1 st 3 p Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
1 kap. 2 § 1 st 3 p Lag (2014:966) om kapitalbuffertar
1 kap. 2 § 1 st 1 p Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
2 kap. 1 § 9 st Lag (2015:1016) om resolution
1 kap. 1 § Läkemedelslag (2015:315)
1 kap. 7 § 1 st 3 p Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
1 § Lag (2016:768) om marin utrustning
1 kap. 8 § 1 st 3 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1 kap. 9 § 1 st 4 p Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
7 kap. 5 § Spelförordning (2018:1475)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2004 s. 472: En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik.Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation