lagen.nu

Domstolsprövning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Domstolsprövning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

MIG 2008:34: Avsaknad av möjlighet att överklaga beslut om uppehållskort står inte i strid med EG-rätten eftersom kortet i sig inte är bärare av någon rättighet, däremot följer av rörlighetsdirektivet 2004/38/EG...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana civila rättigheter som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Att en migrationsdomstol beslutat om återreseförbud...
MÖD 2004:56: Fråga om rätt att överklaga beslut av Finsk-svenska gränsälvskommissionen.
NJA 1990 s. 184: Fråga om rätt till domstolsprövning då delägare i samfälld fastighet ensidigt vidtagit åtgärd med fastigheten som övriga delägare inte vill godta.
NJA 1990 s. 687: Beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 1992 s. 769: Frågor om rätt till domstolsprövning då endast vissa delägare i samägd jordbruksfastighet för talan beträffande bortskaffande av byggnad som påstås vara uppförd olovligen på fastigheten. 3 § första...
NJA 1998 s. 656: Fråga om allmän domstols behörighet att pröva tvist om återbetalning av avgifter för kommunal barnomsorg (I) respektive tvist om avgifter enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och...
NJA 2008 s. 560: Fråga om omfattningen av allmän domstols prövning i mål om återbetalning av arbetslöshetsersättning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation