lagen.nu

Domstol

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Domstol är en speciell myndighet som som självständigt utövar dömande och rättsvårdande verksamhet.

Den självständiga ställningen innebär att varken regeringen, riksdagen, någon myndighet eller annan får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet.

I Sverige finns allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna är

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och ett antal domstolsärenden. De grundläggande reglerna för dessa finns i rättegångsbalken och lagen om domstolsärenden.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna är

De allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger mål som rör tvister mellan enskilda personer och förvaltningsmyndigheter. Sådana mål är exempelvis skattemål, försäkringskassans beslut, och kommunala beslut.

Reglerna för handläggningen i förvaltningsdomstol finns i första hand i förvaltningsprocesslagen.

Specialdomstolar

Specialdomstolar har befogenhet att pröva mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område. Dessa är i Sverige

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för Sveriges domstolar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Domstol finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1998 s. 559: Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation