lagen.nu

Dispens

Ingen har skrivit en beskrivning av "Dispens" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Dispens finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (26)

MIG 2007:24: Fråga om bedömning av kravet på hederligt levnadssätt för svenskt medborgarskap när en utlänning har skulder samt är misstänkt för brott. Även fråga om dispens från kravet på hederligt levnadssätt.
MIG 2007:27: Fråga om skulder till enskilda medför att man inte kan anses uppfylla kravet på hederligt levnadssätt vid prövning av om svenskt medborgarskap kan beviljas. Vid bedömning härav har omständigheterna...
MIG 2007:28: Fråga om svenskt medborgarskap skall bedömas utifrån omständigheterna vid tidpunkten för prövningen. Även fråga om dispens från kravet på fem års hemvist för förvärv av svenskt medborgarskap genom...
MIG 2008:14: Vid beräkning av hemvisttid för en sökande som sedan ankomsten till Sverige på grund av sitt arbete vistats utomlands under regelbundet återkommande sammanhängande perioder, har tiden utanför Sverige...
MIG 2009:24: Frågan om en person som ansöker om svenskt medborgarskap, trots ett längre avbrott i sin hemvisttid, genom dispens ska kunna tas upp till svensk medborgare redan efter en kortare tids (ca ett år och...
MIG 2011:18: Fråga i ärende om svenskt medborgarskap (naturalisation) om förutsättningarna för dispens från kravet på fem års hemvist i Sverige när sökanden är gift med en svensk medborgare och bosatt utomlands.
MIG 2015:7: Dispens från hemvistkravet för förvärv av svenskt medborgarskap genom naturalisation kan inte medges på den grunden att sökanden gift sig med en svensk medborgare, om äktenskapet är upplöst vid...
MÖD 2003:115: Renhållningsavgift-----En fastighetsägaren hade medgetts uppehåll med sophämtning pga. att fritidsfastigheten inte skulle nyttjas under en sammanhängande period av tolv månader. Frågan i målet gällde...
MÖD 2003:125: Strandskyddsdispens för radiomast-----Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för strandskyddsdispens då ett pumphus, som enligt bolaget redan inskränkt allmänhetens tillträde, uppförts utan...
MÖD 2004:3: Dispens från föreskrifter för naturreservat och område med skydd för landskapsbilden samt dispens från strandskyddsbestämmelser för anläggande av en gång- och cykelväg-----Kommunen ville anlägga en...
MÖD 2004:51: Dispens från kommunal sophämtning-----Underinstanserna hade avslagit klagandenas ansökan om dispens från sophämtning. Klagandena hade i målet uppgett att de sällan vistades på sin fritidsfastighet...
MÖD 2004:67: Föreläggande om åtgärder avseende avloppsanläggning på viss fastighet i Östhammars kommun-----Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade en fastighetsägare att inkomma med förslag till lösning avseende...
MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts föreligga för uppförande av en sjöbod, vilken har bedömts utgöra ersättningsbyggnad. För att inte strida mot...
MÖD 2007:24: Förbud mot eldning av trädgårdsavfall-----En kommun har i sin renhållningsordning förbjudit eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. Bestämmelserna i 15 kap. miljöbalken har ansetts ge...
MÖD 2007:46: Strandskyddsdispens ----- Strandskyddsdispens söktes för uppförande av ett mindre bostadshus för permanentboende. Avsikten var att skapa förutsättningar för att vidmakthålla det enda kvarvarande...
MÖD 2008:10: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte som ianspråktagen mark i förhållande till allmänhetens friluftsliv i den bemärkelse som förarbetena till...
MÖD 2009:20: Dispens för kapning av grenar på en naturminnesskyddad ek ----- Särskilda skäl att till skydd för kraftledning få beskära en naturminnesskyddad ek har inte ansetts föreligga. Av utredningen i målet...
MÖD 2012:49: Fråga om avfall i form av frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär är jämförligt med hushållsavfall ----- En livsmedelsaffär önskade att själv transportera bort avfall i form av utrensad frukt och...
MÖD 2012:53: Ansökan om dispens från utformnings- och egenskapskraven som följer av 8 kap. 1 och 4 §§ PBL (2010:900) ----- Ett bostadsföretag med omfattande studentbostadsverksamhet ansökte om dispens från...
MÖD 2015:3: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen-----Ett bolag ansökte om dispens för att anlägga en skid- och turistanläggning inom ett kungsörnsrevir i Härjedalens kommun. Länsstyrelsen gjorde bedömningen...
NJA 1985 s. 110: Aktualitetskravet i 3 kap 1 § 2 st FBL har ansetts ej vara uppfyllt i fråga om avstyckning för nybyggnad som skulle ha inneburit tätbebyggelse utanför detaljplanelagt område, när regeringen vägrat...
NJA 1985 s. 715: Enligt beslut av länsstyrelse hade postverket beviljats viss dispens från lokala trafikföreskrifter inom länet. Fråga om ansvar för överträdelse av trafikföreskrift (förbud att svänga), som...
NJA 1998 s. 22: Det ankommer inte på HD att pröva en fråga om dispens från kunskapskravet i 8 kap 2 § 1 st 3 RB för antagande som ledamot av Sveriges advokatsamfund.
NJA 2000 s. 135: Det ankommer inte på Högsta domstolen att pröva fråga om dispens från kravet i 3 § första stycket 4 av Svenska Advokatsamfundets stadgar på viss tids praktisk juridisk verksamhet.
NJA 2008 s. 55: Tillämpning av reglerna om strandskydd vid prövning av en ansökan om vattenverksamhet.
NJA 2010 s. 204: Fråga om dispens från kravet att den som antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund inte får vara anställd hos annan än advokat. Högsta domstolen kan endast pröva om beslutet tillkommit i behörig...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation