lagen.nu

Deposition

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Förvaring av lös sak.

En omvänt onerös variant av saklån, där sakens ägare (deponenten) betalar en förvarare (depositarie) för att förvara lösa saker. Precis som med saklån har depositarien presumtionsansvar för uppkomna skador, men till skillnad från saklån medföljer ingen nyttjanderätt. Depositioner är delvis reglerade i 12 kap. HB.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Deposition finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (11)

NJA 1989 s. 191: En med kvarstad belagd segelbåt med utrustning förvarades över vintern på ett varv, dit den överlämnats av den omhändertagande myndigheten. Under förvaringen uppkom skador på båtens segel m m....
NJA 1989 s. 745: Sedan hyresrätt förverkats på grund av dröjsmål med betalning av hyran och hyresvärden med anledning därav sagt upp avtalet, har hyresgästen enligt 12 kap 21 § JB nedsatt hyran hos LSt:n. Frågan...
NJA 1992 s. 268: Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap 21 § JB deponerat hyresbelopp hos länsstyrelsen samt den i 22 § samma kap föreskrivna tremånadersfristen gått till ända i fråga om vissa av beloppen, väckte...
NJA 1994 s. 506: Fråga om separationsrätt i konkurs avseende spannmål som lämnats för lagring hos gäldenären och av denne sammanblandats dels med spannmål tillhörig andra inlagrare, dels med gäldenärens egen spannmål.
NJA 2001 s. 721: Fråga om utbetalning av medel som nedsatts enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.
NJA 2004 s. 641: Fråga om rätt att deponera hyresbelopp enligt 12 kap. 21 § JB.
NJA 2008 s. 467: I en upplåtelse av en lokal ingick även en upplåtelse av inventarier mot en i avtalet särskilt angiven hyra per månad. Fråga om hyresgästen vid tvist med hyresvärden haft rätt att deponera hyran...
RH 1995:96: Sedan en hyresgäst med stöd av 12 kap. 21 § JB deponerat hyresbelopp avseende viss tid hos länsstyrelsen har hyresvärden ansökt hos länsstyrelsen om att få lyfta det deponerade beloppet med...
RH 1997:99: Bevisbördans placering och kravet på bevisningens styrka vid tvist mellan en konsument och en näringsidkare angående deposition av bohag.
RH 2006:78: I samband med fastighetsköp deponerade köparen handpenningen hos mäklaren. Säljaren hävde köpet och påstod att köparen var i dröjsmål med betalningen, varvid mäklaren redovisade handpenningen till...
RH 2016:22: Missbruk av den depositionsrätt som följer av 12 kap. 21 § jordabalken har inte ansetts kunna leda till att hyresrätten är förverkad.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation