lagen.nu

Delgivning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Delgivning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Delgivning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (78)

HFD 2017 ref. 48: I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna...
MD 2012:9: Fråga om talan angående konkurrensskadeavgift väckts inom fem år från det att påstådd överträdelse ägt rum.
MÖD 2004:22: Utdömande av vite-----Ansökan om utdömande av vite har ogillats när vitesföreläggandet inte delgivits adressaten enligt delgivningslagen (1970:428) utan endast tillkännagivits på kommunens...
MÖD 2007:26: Klagan över domvilla-----Några sakägare hade fört talan i länsstyrelsen och där fått bifall genom att ett bolags ansökan om att få uppföra vindkraftverk avslogs. Bolaget överklagade och...
MÖD 2013:10: Utdömande av vite ----- Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 § viteslagen har inte ansetts omfatta ett beslut av en kommunal nämnd som i sak endast innebär att tiden för fullgörande av...
MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken)-----Vid en ledningsrättsförrättning bör det normalt sett framgå för lantmätaren vilka upplåtna ledningsrätter och officialservitut som redan belastar...
MÖD 2014:11: Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken)----Vid en ledningsrättsförrättning bör det normalt sett framgå för lantmätaren vilka upplåtna ledningsrätter och officialservitut som redan belastar...
NJA 1981 s. 441: När part, som av HovR förelagts att inom viss tid från delgivning av föreläggandet slutföra sin talan, försuttit tiden, har det förhållandet, att HovR:n avgjort målet utan att ha förvissat sig härom,...
NJA 1981 s. 988: TR har enligt förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m m översänt tredskodom till parterna. Eftersom åtgärden inte skett för delgivning har - även om...
NJA 1982 s. 188: I mål mellan A och B, vari part beviljats allmän rättshjälp, meddelade TR tredskodom mot B. A översände ett exemplar av tredskodomen till B för delgivning. Vid senare tidpunkt delgavs B tredskodomen...
NJA 1983 s. 358: Dispensmål. När i mål om utmätning tredje man, som förelagts att väcka talan enligt 4 kap 20 § UB inom en månad från delgivning av föreläggandet, fullföljt talan rörande utmätningen till HD men...
NJA 1983 s. 544: Spörsmål huruvida i visst fall förutsättningar för delgivning genom s k spikning förelegat.
NJA 1983 s. 741: Sedan allmän åklagare ansökt om stämning på aktiebolag och yrkat utdömande av bolaget förelagt vite, har TR:n utfärdat stämning icke på bolaget utan på bolagets verkställande direktör att svara på...
NJA 1984 s. 684: Spörsmål huruvida de förutsättningar för delgivning genom s k spikning som anges i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428) förelegat.
NJA 1985 s. 223: Sedan en fordran på grund av enkelt skuldebrev tagits i anspråk genom betalningssäkring, åberopade sekundogäldenären mot kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären som hon...
NJA 1985 s. 661: Återställande av försutten tid. I strid mot 11 § 1 st delgivningslagen (1970:428) skedde delgivning av lagsökningsutslag genom att det överbringades till gäldenären, i stället för till den som var...
NJA 1985 s. 864: För att en nöjdförklaring som avgetts av någon som är intagen i kriminalvårdsanstalt skall bli gällande har det ansetts att, om den aktuella domen inte har avkunnats för honom vid rätten, den dömde...
NJA 1986 s. 117: HovR har med tillämpning av 53 kap 2 § och 47 kap 5 § 1 st RB ogillat enskilt åtal utan att utfärda stämning. Sedan målsäganden fullföljt talan till HD har dom meddelats utan att revisionsinlagan...
NJA 1986 s. 537: När i mål om utmätning tredje man förelagts enligt 4 kap 20 § UB att väcka talan inom en månad från delgivning av föreläggandet men delgivning inte skett har fristen, då tredje man likväl väckt...
NJA 1987 s. 215: Fråga huruvida hos polismyndighet anställda stämningsmän, vilka vid sidan av tjänsten mot betalning utfört för myndigheten avsedda delgivningsuppdrag, gjort sig skyldiga till brott. Trolöshet mot...
NJA 1987 s. 566: Fråga, om HovR vid muntligt förhör enligt 52 kap 10 § RB för upptagande av viss bevisning ägt ta upp bevisningen fastän part inte kunnat delges kallelse till förhöret och därför uteblivit från detta.
NJA 1987 s. 941: Fråga - i mål om besvär över domvilla - om kravet på bevis för ett av klaganden gjort påstående att dess företrädare fått del av stämning i ett tvistemål först vid en senare tidpunkt än den som anges...
NJA 1987 s. 979: Kronofogdemyndigheten har i besvärsmål med hänvisning till ingivna handlingar avstått från att avge eget yttrande enligt 17 kap 2 § utsökningsförordningen. HovR:n har inte ansetts kunna avgöra målet...
NJA 1988 s. 420: Underrättelse enligt 12 kap 44 § JB skall delges hyresgäst i den ordning som anges i delgivningslagen.
NJA 1988 s. 89: Fråga i mål rörande uppsägning av lokalhyresgäst huruvida förutsättningar för "surrogatdelgivning" funnits. 12 kap 8 § 2 st och 8 kap 8 § 3 st JB.
NJA 1989 s. 447: Återställande av försutten tid. Fråga huruvida aktiebolag i behörig ordning kallats till förhandling vid vilken bolagets skyldighet att träda i likvidation prövats. 13 kap 5 § aktiebolagslagen...
NJA 1990 s. 114: Konkursansökan mot aktiebolag har ansetts skola avvisas, när för bolaget ej fanns någon till patent- och registreringsverket anmäld styrelse samt upplysning om annan ställföreträdare för bolaget...
NJA 1990 s. 312: Styrelsesuppleant i aktiebolag, som ej tjänstgjorde i styrelsen, har inte ansetts behörig att i denna egenskap ta emot delgivning på bolagets vägnar.
NJA 1991 s. 196: Delgivning av kallelse vid vite till en förhandling vid rätten har ansetts kunna ske i den ordning som anges i 15 § 2 st delgivningslagen (1970:428).
NJA 1992 s. 570: Sedan vattendomstol genom dom meddelat tillstånd till vissa arbeten har såväl sökanden som andra sakägare fullföljt talan mot domen, sökanden med yrkande att tillståndet skulle få tas i anspråk utan...
NJA 1993 s. 111: Fråga om kommunikation och muntlig förhandling i mål om lönegaranti.
NJA 1995 s. 601: TR:n har delgivit parterna i ett tvistemål upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet. Sedan tredskodom har meddelats och återvinning sökts uppkommer fråga om förenklad...
NJA 1996 s. 330: Delgivningslagen har inte ansetts tillämplig i skiljeförfarande.
NJA 1997 s. 207: Konkursansökan avseende aktiebolag som saknar registrerad behörig företrädare har ansetts skola prövas efter kungörelsedelgivning.
NJA 1997 s. 762: Ansökan om aktiebolags försättande i konkurs har för delgivning överlämnats till A, som enligt aktiebolagsregistret var ledamot av bolagets styrelse. A hade före delgivningen anmält sitt utträde ur...
NJA 1998 s. 814: Sedan mål om försättande i konkurs återförvisats till TR:n, har TR:n låtit delge gäldenären genom s k spikning. Fråga om TR:n borde ha sökt delge det ombud för gäldenären som hade företett...
NJA 1999 s. 113: Ett aktiebolag försattes i konkurs vid en förhandling i TR:n, vid vilken bolaget inte var närvarande. Fråga om tillämpningen av 9 § 3 st delgivningslagen i TR:n och om HovR:n, dit bolaget överklagade...
NJA 1999 s. 300: Bestämmelsen i 19 § 1 st delgivningslagen om delgivning av postförsändelse som kvitterats av den sökte men hämtats ut av bud har ansetts analogt tillämplig i fall som avses i 21 § 3 st lagen...
NJA 1999 s. 376: Förenklad delgivning. Enligt anteckning i TR:ns akt har information om förenklad delgivning tagits fram i samband med utfärdande av stämning, men akten innehåller ingen anteckning om att...
NJA 2000 s. 479: I ett mål om försättande i konkurs av ett kommanditbolag har delgivning med bolaget ansetts kunna ske genom överlämnande av handlingarna till förvaltaren i komplementärens - ett aktiebolag -...
NJA 2001 s. 855: Fråga, vid tillämpning av 14 kap. 31 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), när en part kan anses ha fått del av skiljedom.
NJA 2004 s. 407: Delgivning med bolag i utlandet har ansetts ha skett genom åtgärder som motsvarar kraven enligt 13 § delgivningslagen (1970:428).
NJA 2005 s. 175: Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringas till bolagets revisor.
NJA 2006 s. 588: Att en tilltalad i brottmål har adress utomlands har ansetts inte utgöra något absolut hinder mot att använda förenklad delgivning av kallelse till huvudförhandling med föreläggande att inställa sig...
NJA 2007 s. 75: Frågan om en tilltalad som var i behov av tolk blivit behörigen kallad till huvudförhandling.
NJA 2008 s. 890: Klagan över domvilla. Svaranden i ett mål om betalningsföreläggande anför att han inte delgivits Kronofogdemyndighetens föreläggande innan utslag meddelades och att en annan olovligen skrivit hans...
NJA 2013 s. 364: Trots avsaknad av delgivningskvitto har det ansetts tillförlitligen utrett att stämning i brottmål har blivit delgiven i tid för att hindra åtalspreskription.
NJA 2014 s. 996: En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet. Så har inte ansetts vara fallet...
NJA 2016 s. 1004: Återställande av försutten tid. Ett vitesföreläggande har ansetts som ett föreläggande för en part att fullgöra något personligen. Delgivning kunde därför inte ske med ombudet, och parten hade inte...
NJA 2016 s. 189: Frågor vid klagan över domvilla huruvida delgivning har skett (I-III).
RÅ 1993 ref. 22: Ett beslut har skickats i en postförsändelse till en bostadsrättsförening men har inte kvitterats ut av någon som varit behörig att mottaga delgivning för föreningen. Med hänsyn bl.a. till vad som...
RÅ 1994 ref. 68: Domstols förordnande om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och om omedelbar verkställighet av förordnandet har inte ansetts innefatta sådant föreläggande att fullgöra...
RÅ 2009 ref. 44: Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens dom har inte medfört hinder mot att rättidsprövning gjorts med utgångspunkt i delgivningen med detta ombud.
RH 1993:37: Fråga om förutsättningar förelegat för kungörelsedelgivning av stämningsansökan med gäldenär, mot vilken tredskodom sedan givits.
RH 1995:13: Om en tingsrätt utan begäran från part ombesörjer delgivning av en tredskodom, har återvinningsfristen inte räknats från dagen för den delgivningen.
RH 1995:137: Hyresnämndsmål. I mål om förlängning av hyresavtal har hyresnämnd delgivit part handlingar och kallelse till muntlig förhandling genom kungörelsedelgivning enligt 17 § delgivningslagen (1970:428)...
RH 1995:14: Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten ställt ombud för sig i målet. Återvinningsfristen har inte börjat löpa i och med kungörelsedelgivningen.
RH 1996:22: En person som åtalats för olovlig körning har bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt, under påstående att han inte fått del av den länsrättsdom varigenom hans körkort återkallats. Att en...
RH 1998:41: När tingsrätt ombesörjt delgivning av tredskodom genom stämningsman har svaranden ansetts delgiven tredskodomen, till följd varav återvinningsfristen börjat löpa, oavsett om käranden begärt att...
RH 1998:53: Intyg om delgivning genom s.k. spikning, utfärdat av anställd vid enskild delgivningsbyrå, har inte godtagits som bevis på att den sökte delgetts i enlighet med delgivningslagens bestämmelser.
RH 1999:27: Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till gäldenären utan att bevis härom tecknats på handlingen. Trots att handlingen mottagits av gäldenären har ansetts att gäldenären...
RH 1999:7: Vid förenklad delgivning skall det - även i MÅHS-systemet - dokumenteras i akten att meddelande beträffande den avsända handlingen har sänts.
RH 1999:70: När kungörelsedelgivning har skett i ett mål, får enligt 17 § första stycket tredje meningen delgivningslagen ett förenklat förfarande användas vid ny delgivning i samma mål. Detta förfarande har...
RH 1999:99: Ett testamente har översänts till en arvinge tillsammans med en begäran om arvingens ställningstagande i syfte bl.a. att delgivningen av testamentet skulle äga rum. Fristen för klandertalan har...
RH 2000:75: Användande av förenklad delgivning har, med hänsyn till omständigheterna, inte ansetts vara olämpligt trots att mer än två år förflutit efter delgivningen av underrättelse om förenklad delgivning.
RH 2004:11: Fråga om tingsrätt har förfarit felaktigt genom att inte delge kompletteringsföreläggande vid avvisningsäventyr samt även om klaganden haft laga förfall för sin underlåtenhet att inte efterkomma...
RH 2005:18: Tingsrätt har avgjort ett brottmål efter att ha hållit huvudförhandling i den tilltalades utevaro och dömt den tilltalade till ett bötesstraff. Fråga bl.a. om huruvida den tilltalade, enligt...
RH 2005:29: Kronofogdemyndighet har meddelat utslag i mål om betalningsföreläggande. Sedan svaranden begärt återvinning och handlingarna i målet överlämnats till tingsrätten har tingsrätten vid delgivning med...
RH 2005:54: Kronofogdemyndigheten beslutade i mål om avhysning att delgivning av föreläggandet skulle få ske genom s.k. spikning. Fråga om det s.k. eftersökningsbeviset som utfärdats av en delgivningsman - som...
RH 2008:67: Sedan tingsrätten avvisat åklagarens stämningsansökan på grund av delgivningssvårigheter med en tilltalad har hovrätten undanröjt avvisningsbeslutet och visat målet åter till tingsrätten för fortsatt...
RH 2010:70: I ärende om tvångsförsäljning av bostadsrätt p.g.a. attnyttjanderättenförverkats har Kronofogdemyndigheten ansetts vara skyldig att delge bostadsrättsinnehavaren ansökan om tvångsförsäljning jämte...
RH 2011:47: Hovrätten har funnit att det vid stämningsmannadelgivning, när delgivningsmottagaren inte tagit emot handlingen som ska delges, inte varit olämpligt att lämna handlingen i en personbil.
RH 2011:50: Användning av förenklad delgivning har ansetts olämpligt när personen som skulle delges erhållit information om att han skulle delges genom vanlig delgivning.
RH 2012:30: Ombud i ett tvistemål har ansetts behörigt att för sina huvudmäns räkning motta delgivning av ett editionsföreläggande som förenats med vite.
RH 2014:51: Fråga om delgivning av beslut om tillträdesförbud har skett på lämpligt sätt. Också fråga om straffmätning vid överträdelse av sådant förbud.
RH 2015:16: Hyresnämndsmål. En hyresvärd gjorde gällande att en bostadshyresrätt var förverkad på grund av obetalda hyror. Eftersom hyresvärden inte visat att hyresgästerna fått del av underrättelse om...
RH 2016:38: Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och...
RH 2017:21: Tingsrätten har i visst fall inte ansetts skyldig att delge föreläggande till käranden att betala tilläggsavgift efter svarandens ansökan om återvinning av utslag. Även fråga om käranden har haft...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation