lagen.nu

Delegationsordning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Delegationsordning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2012:35: Antagande av detaljplan ----- En detaljplan har inte ansetts vara av principiell beskaffenhet och inte i övrigt av större vikt. Byggnadsnämnden har därmed inte överskridit sin befogenhet genom att...
MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation