lagen.nu

Delegation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Delegation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Delegation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

HFD 2016 ref. 28: Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delegation av beslutanderätt att hans beslut om ny övergripande organisationsstruktur inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen...
HFD 2016 ref. 74: Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.
MÖD 2012:31: Detaljplan för bostäder och handel ----- Detaljplan som möjliggör byggande av två niovåningshus och ett 17-våningshus i äldre stadsbebyggelse får anses vara såväl av principiell betydelse som av stor...
MÖD 2012:35: Antagande av detaljplan ----- En detaljplan har inte ansetts vara av principiell beskaffenhet och inte i övrigt av större vikt. Byggnadsnämnden har därmed inte överskridit sin befogenhet genom att...
MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation