lagen.nu

Databas

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En samling information som är organiserad och lagrad på ett digitalt lagringsmedium.

Informationen i en databas är vanligtvis lagrad på ett sådant sätt att den är sökbar samt att enskilda delar av informationen är lätta att läsa, skriva ut eller kopiera.

Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser:

  • 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling"
  • 2 kap. tryckfrihetsförordningen (lagtexten använder begreppet "En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling")
  • 49 § upphovsrättslagen (lagtexten använder begreppet "En katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering")
  • 5 a § personuppgiftslagen (lagtexten använder begreppet "En samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter")

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Databas finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (9)

NJA 2001 s. 362: Anställds kopiering av kunddatabas, som utgjort företagshemlighet men som den anställde haft lovlig tillgång till i sitt arbete, har inte ansetts vara företagsspioneri och ej heller olovligt...
NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift tillhandahållit information via Internet, har yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetsregler ansetts tillämpliga oberoende av att informationen förmedlats...
NJA 2002 s. 398: I mål om upphovsrättsintrång enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har beslutats att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
NJA 2004 s. 574: Fråga om ansvar enligt yttrandefrihetsgrundlagen för innehållet på en webbplats.
NJA 2005 s. 924: Databas med spelordningar för fotbollsligor har inte ansetts skyddad såsom resultatet av en väsentlig investering. Användandet av uppgifter i databasen har inte ansetts utgöra exemplarframställning...
NJA 2007 s. 309: Tidningsartiklar som ingått i en databastjänst har ansetts ha tillhandahållits allmänheten av tidningens redaktion och därigenom vara omfattade av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § första stycket...
NJA 2013 s. 945: Yttrandefrihetsmål (skadeståndsanspråk). Utgivaren av en grundlagsskyddad databas ansvarar för yttrandefrihetsbrott i databasen även i fråga om information som har lagts in i databasen innan...
NJA 2014 s. 128: Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
RK 2012:3: När abonnentuppgifter ska lämnas ut på villkor som är kostnadsorienterade krävs dels att de underliggande kostnaderna ska ha uppkommit som en följd av förpliktelsen att tillhandahålla...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation