lagen.nu

Byggsanktionsavgift

Ingen har skrivit en beskrivning av "Byggsanktionsavgift" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

MÖD 2012:46: Byggsanktionsavgift ----- Beslut om byggsanktionsavgift har inte ansetts kunna grundas på 9 kap. 10 § PBF, då åtgärden som legat till grund för beslutet vidtagits efter det att bygglov söktsmen innan...
MÖD 2015:13: Byggsanktionsavgift-----Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsisolering har ansetts som en åtgärd vid tillämpning av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).
MÖD 2016:15: Byggsanktionsavgift ----- Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsanktionsavgift för att ett skrotupplag påbörjats och tagits i bruk utan att det förelegat bygglov, startbesked eller slutbesked...
MÖD 2017:10: Byggsanktionsavgift ----- Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern på fastighet med bensinstation. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det krävs bygglov för att ta bort en gammal cistern...
MÖD 2017:3: Byggsanktionsavgift-----Ett bolag fick bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra uthus. Det startbesked bolaget fick i anslutning till bygglovet avsåg enbart markarbeten, pålning och...
MÖD 2017:4: Byggsanktionsavgift ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett slakteri inte kan anses utgöra en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruket enligt 9 kap. 3 § plan- och bygglagen...
MÖD 2017:8: Byggsanktionsavgift ----- Vid bestämmande av byggsanktionsavgift har en kioskbyggnad, som efter tillbyggnad upptar en yta om 53 kvadratmeter, ansetts som annan liten byggnad i den mening som avses i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation