lagen.nu

Byggnadsnämnd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Byggnadsnämnd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Byggnadsnämnd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

MÖD 2012:31: Detaljplan för bostäder och handel ----- Detaljplan som möjliggör byggande av två niovåningshus och ett 17-våningshus i äldre stadsbebyggelse får anses vara såväl av principiell betydelse som av stor...
MÖD 2014:37: Förbud mot fortsatt byggnation-----Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att...
MÖD 2017:6: Klagorätt ----- En byggnadsnämnd har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att ändra nämndens avskrivningsbeslut. Länsstyrelsens beslut angick nämnden, men det gick inte nämnden...
NJA 1981 s. 581: Fråga om tillåtligheten av avstyckning för bebyggelse inom strandskyddsområde. 3 kap 2 § 2 st fastighetsbildningslagen. - Såväl länsstyrelse som byggnadsnämnd har ansetts äga behörighet att fullfölja...
NJA 1981 s. 776: En byggnadsnämnd, som år 1965 hade jämlikt 70 § byggnadsstadgan förelagt en fastighetsägare att ta bort en olovligen uppförd byggnad, ansökte år 1979 med stöd av 14 § lagen (1976:666) om påföljder...
NJA 1984 s. 60: Fråga huruvida avstyckning, som innehar avvikelse från arealbestämmelser i byggnadsplan, enligt 3 kap 2 § 3 st fastighetsbildningslagen kunde ske utan byggnadsnämndens medgivande.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation