lagen.nu

Buller

Ingen har skrivit en beskrivning av "Buller" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Buller finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (41)

MÖD 2000:10: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid en boardfabrik -----Tillstånd till verksamheten hade meddelats av Koncessionsnämnden år 1985. Miljööverdomsstolen ansåg att rättskraften i...
MÖD 2000:32: Föreläggande enligt miljöskyddslagen att vidta skyddsåtgärder för att minska vägtrafikbullret vid skola-----Miljööverdomstolen ansåg det skäligt enligt 5 § miljöskyddslagen att förelägga Vägverket...
MÖD 2001:33: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygverksamhet-----Vid prövningen av den befintliga och utökade verksamheten vid en flygplats godtog Miljööverdomstolen (MÖD) den bedömning som hade gjorts vid...
MÖD 2001:8: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till vindkraftanläggning----- Lokaliseringen av fyra vindkraftverk i kustnära läge, men öster om E6:an, bedömdes vara förenlig med naturresurslagen då verken skulle...
MÖD 2002:6: Ansökan enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om ändring av villkor i tillståndsbeslut-----Miljödomstolen meddelade nya och för verksamhetsutövaren lindrigare bullervillkor för motorkörningar utomhus för...
MÖD 2003:103: Bullerdämpande åtgärder vid järnväg-----Efter en upprustning av Ystadsbanan betalade Banverket ut ersättning till en fastighetsägare för att denne skulle kunna bygga ett bullerplank mot järnvägen. En...
MÖD 2003:106: Anläggande av vindkraftverk-----Målet gällde vilka bullervärden som ska gälla vid vindkraftverk. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade att Naturvårdsverkets Allmänna råd om externt industribuller (NV...
MÖD 2003:133: Tillstånd till anläggande och drift av en biobränslepanna-----Mot bakgrund av att bullersituationen vid pappersbruket var allvarlig, fastställde Miljööverdomstolen ett separat bullervärde som villkor...
MÖD 2003:54: Förbud mot högljudda fåglar-----En miljönämnd hade meddelat en fysisk person och hans enskilda firma ett föreläggande om förbud mot att hålla högljudda fåglar av olika slag (tuppar, påfåglar och...
MÖD 2003:56: Tillstånd till muddring m.m. för farleder till hamn; nu fråga om talerätt-----Ett tillstånd till muddringar m.m. i infarten till en hamn överklagades av tre lokalföreningar till Sveriges...
MÖD 2003:58: Förbud enligt 40 § miljöskyddslagen-----Två vindkraftverk hade anmälts till en miljönämnd som godtog lokaliseringen och meddelade råd enligt miljöskyddslagen. Efter överklagande från grannarna...
MÖD 2004:11: Skadestånd enligt miljöskadelagen-----Bolaget yrkade vid fastighetsdomstolen fastställelse av att staten skulle ersätta bolaget för förmögenhetsskada som bestod i att förväntningsvärdet på en viss...
MÖD 2004:28: Bullerbegränsande åtgärder utefter Roslagsbanan i Danderyds kommun----- Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade AB Storstockholms lokaltrafik (SL) att bl.a. uppföra bullerplank utmed två delsträckor...
MÖD 2004:36: Tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning-----Länsstyrelsen hade givit tillstånd till och godkänt lokaliseringen av en anläggning för uppfödning av 90 000 slaktkycklingar. Efter överklagande av...
MÖD 2004:40: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till uppförande och drift av sex vindkraftverk inom Lunds och Eslövs kommuner-----Hinder har inte ansetts föreligga att uppföra och driva sex vindkraftverk nära...
MÖD 2004:48: Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen av ett villkor enligt vilket tillståndshavaren var förpliktad att utföra bullerbegränsande åtgärder i bostadshus och...
MÖD 2005:12: Vitesföreläggande enligt miljöbalken avseende bullerbegränsande åtgärder -----Miljööverdomstolen (MÖD) fastställde miljödomstolens dom i vilken Banverket vid vite förelades att vidta...
MÖD 2005:17: Ersättning för miljöskada-----Miljööverdomstolen har prövat frågan om en hyresgäst har rätt till ersättning från en verksamhetsutövare för minskat boendevärde och kostnader för åtgärdande av en...
MÖD 2005:2: Tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk (gruppstation)-----Ansökan om tillstånd att uppföra och driva två vindkraftverk har avslagits bl.a. med hänsyn till verksamhetens inverkan på...
MÖD 2005:46: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana----- Tillsynsmyndigheten hade godkänt anläggande och drift av en knattecrossbana. Ett antal närboende ansågs inte ha rätt att överklaga...
MÖD 2005:48: Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana----- Tillsynsmyndigheten hade godkänt anläggande och drift av en endurobana. Ett antal närboende ansågs inte ha rätt att överklaga...
MÖD 2005:52: Tillstånd till befintlig och ändrad/utökad produktion vid ett pappersbruk-----Bolaget hade överklagat ett utredningsföreläggande avseende miljöpåverkan av transporter. Miljööverdomstolen (MÖD) fann...
MÖD 2005:66: Tillstånd till vindkraftverk-----Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) har en aktuell och väl underbyggd översiktsplan stor betydelse när de gäller att bedöma vad som är en lämplig lokalisering av...
MÖD 2007:3: Buller från en motorsportbana-----Det räcker inte att bara pröva de bullerolägenheter som härrör från motorcykelkörning på själva banan. Prövningen måste enligt Miljööverdomstolen utvidgas och...
MÖD 2007:30: Tillstånd till bergtäkt ----- Vid varje lokaliseringsprövning skall en allsidig bedömning göras av platsens lämplighet. Denna bedömning skall även innefatta transporternas inverkan på omgivningen. Då...
MÖD 2007:48: Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder ----- Banverket hade för att minska störning av tågtrafiken vidtagit åtgärder inomhus på en fastighet genom att sätta in tilläggsrutor i fönster och...
MÖD 2007:55: Tillstånd till hamnverksamhet ----- Enligt Miljööverdomstolen (MÖD) kan som huvudregel inte krav uppställas på fartyg som anlöper en allmän svensk hamn. En verksamhetsutövare av hamnverksamhet är...
MÖD 2007:7: Ansökan om utdömande av vite-----En fastighetsägare ansågs inte vara rätt adressat för ett föreläggande om att minska störningar av musik från en hyreslägenhet eftersom denne varken hade faktisk...
MÖD 2008:17: Anmälan om skytteanläggning ----- En anmälan om nyetablering av skytteverksamhet avsåg både utomhus- och inomhusskytte. Miljödomstolen fann efter överklagande att den anmälda verksamheten i sin...
MÖD 2008:25: Föreläggande att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet ----- Ett återvinningsföretag, vars pågående verksamhet inte var tillståndspliktig, förelades i ett tillsynsärende att vid vite ansöka...
MÖD 2009:15: Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken har inte ansetts kunna förenas med villkor för att minska buller från den verksamhet...
MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för tillsynsmyndighet att förelägga en fastighetsägare att genomföra ljudnivåmätning i lägenhet p.g.a. påstådda bullerstörningar...
MÖD 2009:32: Tillstånd till vindkraftsanläggning ----- Frågor om betydelsen av a) ett under handläggningen hos tillståndsmyndigheterna ändrat politiskt ställningstagande i en översiktsplan, b) att verksamheten...
MÖD 2009:46: Omprövning av villkor för tillstånd till flygplats ----- Huvudfrågorna i målet gällde förutsättningarna för att föreskriva villkor beträffande marktransporter och utsläpp från dessa, vid vilka...
MÖD 2009:8: Kontrollprogram angående ljudnivå från musik ----- En lokal för en rockklubb har ansetts som en lokal för allmänt ändamål enligt 9 kap. 9 § första stycket miljöbalken och ska därför brukas på ett...
MÖD 2012:21: Villkor i tillstånd till ökad produktion vid pappersbruk ----- Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i enlighet med tidigare avgöranden att användningen av begreppet riktvärde ska utmönstras i...
MÖD 2013:12: Tillstånd till fortsatt drift vid Gamleby avloppsreningsverk i Västerviks kommun ----- Vid tillståndprövning av ett befintligt avloppsreningsverk lämnade miljöprövningsdelegationen ett tidbegränsat...
MÖD 2013:47: Detaljplan för bostäder-----Mark- och miljööverdomstolen har, i fråga om buller, godtagit kommunens tillämpning av den s.k. Stockholmsmodellen i detta fall, dvs. för bebyggelse inom tät stadsmiljö i...
MÖD 2013:48: Detaljplaner angående förskoleverksamhet respektive bostäder samt förhandsbesked för enbostadshus-----Frågan i målenär om Saab AB:s intresse av att bedriva verksamheten vid flygplatsen i Linköping...
MÖD 2014:34: Tillstånd till vindkraftverksamhet-----Mark- och miljödomstolen har i ett mål om vindkraft beslutat att som ett villkor avseende buller föreskriva att vindkraftverken inte får placeras närmare något...
MÖD 2014:36: Bullervillkor för vindkraftverk-----Den omständigheten att kommunen efter mark- och miljödomstolens dom återtagit sin tillstyrkan till en vindkraftetablering har inte ansetts kunna beaktas i Mark-...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation