lagen.nu

Bryssel I-förordningen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bryssel I-förordningen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (11)

NJA 2005 s. 498: Talan om bättre rätt till en i Sverige belägen fastighet har ansetts avse sakrätt i fast egendom i den mening som avses i artikel 22.1 i Bryssel I-förordningen.
NJA 2005 s. 642: Sedan en engelsk domstol förklarat en skiljedom verkställbar, förklarade Svea hovrätt med stöd av Bryssel I-förordningen att den engelska domstolens avgörande var verkställbart i Sverige. Vid...
NJA 2005 s. 652: Fråga huruvida sådant samband mellan käromål föreligger att svensk domstol med tillämpning av artikel 6.1 i Bryssel I-förordningen är behörig att pröva käromål mot svarande med hemvist i annan...
NJA 2006 s. 3: Endast den som är berättigad till den prestation som verkställigheten avser har ansetts behörig att göra en ansökan om verkställighetsförklaring enligt Luganokonventionen.
NJA 2007 s. 1000: Svensk domstol har - sedan EG-domstolen lämnat förhandsavgörande i målet - ansetts behörig att med stöd av artikel 6.1 i Bryssel I-förordningen pröva en talan mot ett bolag med hemvist i...
NJA 2007 s. 287: Talan av ett bolag med ensamrätt till ett varumärke i Sverige och i vissa andra länder inom EU mot ett bolag med hemvist i Tyskland om intrång i ensamrätten i dessa länder har med tillämpning av...
NJA 2007 s. 482: En försäkringsgivare med hemvist på Isle of Man har stämts av en kärande med hemvist i Sverige. Bestämmelserna om behörighet vid försäkringstvister i Bryssel I-förordningen (och Luganokonventionen)...
NJA 2009 s. 632: Motpart har inte ansetts kunna förpliktas att betala ersättning för rättegångskostnader som uppkommit under det första skedet av ett exekvaturförfarande enligt Bryssel I-förordningen.
NJA 2010 s. 719: En dom som har meddelats i en av EU:s medlemsstater innan staten blev medlem i EU är inte verkställbar i Sverige med stöd av Bryssel I-förordningen.
RH 2010:23: Artiklarna 5.1 och 5.3 i Bryssel I-förordningen angående forum vid avtalstvist och skadeståndstvist har ansetts kunna åberopas vid negativ fastställelsetalan. Ingen av bestämmelserna har emellertid...
RH 2012:64: Svensk domstol är inte behörig att pröva en talan om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamot enligt aktiebolagslagen mot en person med hemvist i Tyskland.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation