lagen.nu

Brunn

Ingen har skrivit en beskrivning av "Brunn" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Brunn finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena...
MÖD 2005:53: Försiktighetsmått vid spridning av gödsel-----En lantbrukare förelades av miljö- och byggnadsnämnden att vidta försiktighetsåtgärder vid gödselspridning, bl.a. att spridning av stallgödsel inte fick...
NJA 1998 s. 77: Sedan servitutsavtal träffats av innebörd att en fastighet tillerkändes rätt att utnyttja den på en grannfastighet vid avtalets tillkomst befintliga brunnsanläggningen, har den tjänande fastighetens...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation