lagen.nu

Brottmål

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där åtal väckts med påstående att den tilltalade eller de tilltalade begått brott.

Rätt domstol i brottmål är tingsrätten på den ort, där brottet förövades enligt 19 kap 1 § rättegångsbalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Brottmål finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1996 s. 724: Den tilltalade överklagade en dom varigenom han fällts till ansvar för brott och ålagts att utge skadestånd. HovR:n vägrade prövningstillstånd i ansvarsdelen. HovR:ns prövning av skadeståndsfrågan...
NJA 2005 s. 726: Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten för att brottsmisstankar mot honom inte prövats i rättegång inom skälig tid. (Jfr NJA 2005 s. 462)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation