lagen.nu

Brott

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Brott, är en sådan gärning, som är straffbelagd enligt lag eller författning enligt 1 kap. 1 § Brottsbalken (BrB).

I Sverige är det framför allt Brottsbalken, men även ett antal specialstrafflagar samt skilda lagar, som innehåller straffbestämmelser.

Ingen får dömas för brott utan lagstöd. Detta följer av RF 2 kap § 7 och Europakonventionens artikel 7 om legalitetsprincipen. Det föreligger också förbud mot retroaktiv strafflagstiftning vilket följer av samma princip.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Brott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 1996 nr 21: Sedan en polisman åtalats för viss gärning men åtalet ogillats på den grunden att gärningen inte var brottslig, avskedar arbetsgivaren polismannen enligt 11 kap. 2 § första meningen lagen (1976:600)...
AD 2004 nr 2: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en polis som dömts för misshandel och olaga hot till villkorlig dom. Polismannen har både i brottmålet och...
AD 2004 nr 30: Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en brevbärare, som för brott utom tjänsten dömts till fängelse i två år och åtta månader.
AD 2004 nr 9: Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en polisman som dömts för brott bestående i misshandel, olaga frihetsberövande och falsk angivelse....
MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte att det inte är fråga om att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 10 kap. 1 § utlänningslagen...
MIG 2008:41: Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning har ansetts föreligga avseende en utlänning som haft för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en i...
NJA 1992 s. 660: Fråga om jämkning enligt 6 kap 2 § skadeståndslagen av skadestånd på grund av uppsåtligt brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation