lagen.nu

Bröstarvinge

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Bröstarvingar är en arvlåtares avkomlingar, dvs biologiska eller adopterade barn.

Definitionen av bröstarvinge finns i 2 kap. 1 § ärvdabalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Bröstarvinge finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1982 s. 10: Sedan A avlidit, har en bröstarvinge till den likaledes avlidne B väckt talan mot dödsboet efter A under påstående att B var son till A och att således B:s bröstarvinge var berättigad till arv efter...
NJA 1986 s. 478: Vid bodelning efter en avliden person, som efterlämnade make och bröstarvinge, tillskiftades bröstarvingen äganderätten till boets samtliga tillgångar, medan maken fick nyttjande- och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation