lagen.nu

Bostadsbidrag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bostadsbidrag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bostadsbidrag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (12)

HFD 2013 ref. 50: Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.
HFD 2015 ref. 38: Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag.
NJA 1984 s. 648: Regeringsformens bestämmelser om lagform har ansetts inte utgöra hinder mot tillämpning av de i 20 § förordningen (1976:263) om statliga bostadsbidrag till barnfamiljer intagna föreskrifterna om...
RÅ 1997 ref. 22: Vid bedömande av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag har kvinna, som efter det att hon och hennes make ansökt om äktenskapsskillnad bott ensam med sina barn, ansetts ha...
RÅ 2001 ref. 40: En försäkringskassa har med stöd av 20 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag avvisat en ansökan om bostadsbidrag på grund av att sökanden inte följt föreläggande att avhjälpa brister i ansökan. När...
RÅ 2002 ref. 68: I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.
RÅ 2002 ref. 86: Vid beslut om återbetalning av preliminärt bostadsbidrag som betalats ut med högre belopp än det slutligt fastställda bidraget skall hänsyn inte tas till sådana förhållanden som skulle ha kunnat...
RÅ 2003 ref. 41: Studiebidrag som utbetalats i slutet av ett år har inte ansetts ingå i den bidragsgrundande inkomsten vid bestämmandet av det slutliga bostadsbidraget för samma år, när studiebidraget varit avsett...
RÅ 2005 ref. 43: Då beslut om dröjsmålsränta vid återkrav av bostadsbidrag befunnits sakna erforderligt författningsstöd, har handlingarna i målet överlämnats till Försäkringskassan för omprövning enligt 27 §...
RÅ 2005 ref. 72: Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.
RÅ 2005 ref. 75: Vid bestämmande av det slutliga bostadsbidraget har, när den vid taxeringen fastställda inkomsten omfattat längre tid än ett år, endast så stor del av inkomsten medräknats att den liksom det...
RÅ 2009 ref. 87: Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation