lagen.nu

Bostadsanpassningsbidrag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bostadsanpassningsbidrag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bostadsanpassningsbidrag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

HFD 2011 ref. 37: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
HFD 2014 ref. 77: Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte...
HFD 2014 ref. 81: Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i...
RÅ 1996 ref. 49: Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.
RÅ 1998 ref. 1: Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild...
RÅ 2002 ref. 100: En sådan undantagssituation har inte ansetts föreligga att en kommun haft rätt att vägra bostadsanpassningsbidrag till en nödvändig men förhållandevis dyrbar åtgärd med hänvisning till en annan...
RÅ 2010 ref. 47: Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet (II) har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation